web analytics

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี

 

รู้จักกับ คิวพี (ประเทศไทย)

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด คือบริษัทเจ้าแรกที่ผลิตมายองเนสขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ที่บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทคิวพี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการผลิตมายองเนสในประเทศไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงได้จดทะเบียนบริษัทในนามบริษัทไทยคิวพี จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทสหกรุ๊ปและบริษัทคิวพี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูกลั่นและมายองเนส ยี่ห้อคิวพี ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัทเอกเสาวรส จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนของบริษัทเดิม และย้ายโรงงานมาอยู่ที่ ต.หลุมดำ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบัน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ

จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 จึงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทเอกเสาวรส จำกัด เป็นบริษัทกิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด(KEWPIE (THAILAND) CO.,LTD.) และเมื่อบริษัทดำเนินการในประเทศไทยมาครบ 20 ปี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการให้

บริษัทได้ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อตอบสนองทุกครัวของโลกโดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ความอร่อยของสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ มีความสะอาดถูกหลักอนามัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกคน นอกจากปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคแล้ว บริษัทคิวพีฯ ยังมีข้อปฏิบัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พนักงานทุกคนต่างยึดมั่นและปฏิบัติตาม คือ “ยึดมั่นในคุณธรรม คิดทำอย่างสร้างสรรค์ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” ข้อปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพนักงานบริษัทคิวพีฯ ที่ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของโลกต่างก็ยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน โดยมีคำขวัญ (Motto) ประจำบริษัท “มุ่งมั่น ฝ่าฝัน สร้างสรรค์ความสุข สู่จุดหมายเดียวกัน” ที่เชื่อมร้อยทุกคนไว้ด้วยกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็นที่สุดของความไว้วางใจและเป็นที่รักของลูกค้าทุกคน

นอกจากคิวพีจะมอบความสุขในความอร่อยกับสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้ว “พนักงาน”ที่ถือเป็นกลไกสำคัญขององค์กรก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในช่วงแรก ๆ ได้เน้นการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อต้องการให้พนักงานมีความปลอดภัยระหว่างทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้น จากนั้นก็ค่อย ๆ ขยายกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน  จนกลายเป็นวัฒนธรรมส่งเสริมความสุขขององค์กร จึงเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นจากความตั้งใจขององค์กร ที่ต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีกระบวนการดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อต้องการให้พนักงานเกิดความสุข เป้าหมายจึงเป็นเรื่องคุณภาพทั้งคุณภาพของคน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป้าหมายสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกัน หากคนที่ทำงานในองค์กรมีความสุข ทั้งกาย และใจ แน่นอนว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความสุข ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพตามไปด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการสู่องค์กรแห่งการให้

บริษัทคิวพีฯ มีกระบวนการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสร้างความสุขตามแนว Happy 8 กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะมีการกระจายเพื่อจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน กิจกรรมบางส่วนเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง บางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งบริษัทคิวพีฯ มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานโดยงบประมาณดังกล่าวจะถูกตั้งไว้ในหมวดของการทำ Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทได้คณะทำงานในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. พนักงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ 2. พนักงานสวัสดิการของบริษัทที่ถูกเลือกตั้งมาจากเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง โดยจะมีวาระในการทำงาน 2 ปี พนักงานสวัสดิการจะมีหน้าที่ช่วยกันวางแผนในการทำกิจกรรม พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้กับเพื่อนพนักงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในโรงงาน

ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือศาสนา โดยเฉพาะกิจกรรมในวันสงกรานต์ ที่ผู้บริหารบริษัททั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้กับวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน กิจกรรมวันมาฆบูชา ที่พนักงานคิวพีจะรวมตัวกันไปทำความลานวัดและห้องน้ำภายในวัด เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทำความดีตอบแทนสังคม  ได้แก่

โครงการส่งต้นไม้คืนสู่ป่า บริษัทสนับสนุนให้พนักงานนำต้นไม้ที่บริษัทจัดเตรียมไว้กลับไปปลูกที่บ้าน โดยมีทั้งไม้ประดับและไม้ผล มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานทหาร โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกป่ารักษาต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกรมการทหารช่าง โครงการคิวพีอาสาปลูกป่า 2 หมื่นต้นกล้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสาของพนักงาน เป็นที่ชื่นชอบของพนักงานมาก เนื่องจากได้ทำบุญและได้เดินทางไปในพื้นที่ที่แตกต่าง สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีและความสุข ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ

โครงการคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต ต.หลุมดิน เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานขององค์กรนี้อีก ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เทศบาล ต.หลุมดิน โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยบริษัทคิวพีฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และบุคคลทุพพลภาพในเขต ต.หลุมดิน ในการปรับปรุงห้องสุขาและที่อยู่อาศัย เพื่อให้พวกเขามีสุขภาวะในความเป็นอยู่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น มายองเนส ทูน่าสเปรด น้ำส้มสายชู ฯลฯ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบริษัท และกรมการทหารช่าง โดยบริษัทฯ มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการทางสมองที่สถานสงเคราะห์เด็กทุกเดือน รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น เช่น งานกาชาด ที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ได้คาดหวังยอดขาย แต่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน

การส่งเสริมคุณภาพขีวิตพนักงานของ บริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ไม่ได้มุ่งหวังแค่อยากให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีเท่านั้น แต่ต้องการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่จะเผื่อแผ่ความสุขสู่ชุมชนและคนรอบข้างด้วยพลังของการให้และการแบ่งปัน สิ่งนี้เองได้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา

 

 

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการดังกล่าว ในเชิงปริมาณ พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานลดลง จากเดิมที่มีอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 เหลือเพียงร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการทำงาน ทั้งการสูญเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่ สูญเสียเวลาในการสอนงาน  บริษัทคิวพีฯ เชื่อว่าการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เขาทำงานอยู่กับองค์กรแห่งนี้อย่างมีความสุข และการดูแลชุมชนที่พนักงานเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่นั้น เป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมขององค์กร แต่สิ่งที่ได้ซึ่งไม่อาจวัดเป็นตัวเลขได้นั้นคือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน ได้เห็นถึงความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พนักงานมีต่อกันภายในองค์กร ได้เห็นถึงควากตัญญูรู้คุณของพนักงานที่ได้สะท้อนออกมาผ่านกิจกรรมที่องค์กรได้ดำเนินการ คุณลักษณะเช่นนี้ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเลขได้ แต่ก็สามารถสัมผัสถึงความงามภายในที่เกิดขึ้นกับพนักงานได้ นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ แก่ชุมชนที่อยู่รายล้อม หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ทำให้บริษัทมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐก็ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วยส่วนหนึ่ง

บทเรียนการดำเนินงาน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือที่ได้รับจากพนักงานทุกคน ซึ่งเกิดจากการดำเนินนโยบายของผู้บริหาร ผ่านทีมงานผู้คอยสร้างสรรค์กิจกรรมที่เลือกแล้วว่าตอบสนองความต้องการของพนักงาน สร้างความสุขตามแนว Happy 8  ทำให้เกิดประโยชน์กับพนักงานอย่างแท้จริง และอีกทั้งมีแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้พนักงานรับรู้ เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเป้าหมายที่บริษัทต้องการให้เกิดกับพนักงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงานทุกคน นอกจากนี้นโยบายของบริษัท และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน  การส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร รวมทั้งสังคมรอบข้าง ถือเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะเบ่าเพาะให้แก่พนักงาน  รวมทั้งการปลูกฝังคุณงามความดีต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.