web analytics

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา

เส้นทางของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและครบวงจรมานานกว่า 57 ปี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ DTG เครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยมี 2 สาขา คือ ปทุมวันและ ปทุมธานี

มีพนักงานในบริษัท กว่า 500 คน นอกจากนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ยังมีบริการรับพิมพ์ดิจิตอลและการแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ได้พัฒนาการดำเนินงานมาตลอดโดยปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ ที่เน้นเรื่องจรรยาบรรณของสถานประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในการสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า เพื่อร่วมงานและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ว่า “เป็นองค์การจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และมี พันธกิจ ในการสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยเหลือสังคม

นโยบายสำคัญสำหรับการบริหารและการคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวไว้ในเวทีต่างๆเสมอว่า คุณพ่อได้สอนว่า “ ลูกจงทำตัวเป็นมือบน อย่างทำตัวเป็นมือล่าง” ซึ่งหมายถึง การที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ใช้ปรัชญา ดี เร็ว ถูก เก่ง มองประโยชน์ทั้งตัวองค์กรและคู่ค้า เช่นเดียวกับการ อยากให้คนอื่นรักเรา เราก็ต้องรักเขาก่อน อยากให้เขายิ้มให้เรา ก็ต้องยิ้มให้เขาก่อน อยากให้เขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือเขา อยากให้เขาเข้ามาหาเรา เราก็ต้องไปหาเขาก่อน นี่คือหลักการที่นำมาใช้ปฏิบัติในการบริหารงาน มีอะไรก็ปรึกษาพูดคุย เดินไปหากัน ไม่เข้าใจก็พูดคุยกัน มีการใช้วิธีการนี้มากว่า 20 – 30 ปี ให้เกียรติคนทำงาน มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานเวลาที่มีคนมาศึกษาดูงานที่บริษัท รวมทั้งมีการทำจดหมายชมเชยไปยังครอบครัวของพนักงาน และใช้เรื่องสติและปัญญามาเป็นหลักสำคัญเป็นวิถีในการบริหารที่จะยกมาเป็นนโยบายอีกเรื่อง รวมทั้งได้มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรจาก 17 ข้อ เป็น 18 ข้อ เพิ่มเรื่องสติและปัญญาขึ้นมา หรือที่เรียกว่า MIO รวมทั้งก่อนที่จะรับคนมาทำงานต้องมีการทำแบบสอบถามกว่า 200 ข้อ เพื่อทดสอบทัศนคติและความคิดเชิงบวกก่อนที่จะตัดสินใจจ้างพนักงาน เน้นการทำงานเป็นทีม ภายในองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีทั้งคนดีและคนเก่ง ด้านดีจะต้องมากกว่าความเก่ง รางวัลต่างๆที่ได้รับคือ การวัดมาตรฐานตนเองในด้านต่างๆ เพื่อนำผลของการดำเนินการมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
กิจกรรมสำคัญที่องค์กรดำเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

โครงการสร้างปัญญาด้วยสติ (MIO) สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โดยใช้พลังปกติและพลังที่อยู่ข้างในตัวเรา ซึ่งสามารถดึงออกมาจากจากการฝึกสติ เริ่มต้นจากการพูดคุยกันระหว่าง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบริหารหัวหน้างานเพื่อพูดคุยและคิดร่วมกันในการนำเรื่องนี้มาใช้ ใช้กระบวนการ เพื่อร่วมทำ ถ่ายทอดลงสู่พนักงาน โดยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ มีกระบวนการ คัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสม จาก 3 กลุ่ม เพื่อเป็นทีมวิทยากรภายในสำหรับอบรมบุคลากรในองค์กร ทั้ง 100 % เลือกคนที่คิดบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนจากเพื่อนร่วมงานทั้งหมด และกลุ่มเทรนเนอร์หรือกลุ่มที่ได้รับการอบรมมาแล้วซึ่งเป็นคนที่มีพื้นฐานของการสอน และคนทั้งสามกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคนทั้งองค์กร สร้างการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีขององค์กรและเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดการย้ำคิดย้ำทำ ฝึกให้จิตอยู่กับใจ 3 นาที เป็นการเรียกสติ ทำทุกวันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งขยายผลการทำ MIO ไปยังกลุ่มบริษัทของลูกค้าที่สนใจ รวมทั้งการเปิดให้บริษัทอื่นๆเข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา เช่น การมอบของให้กับผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในชุมชน มอบของให้มูลนิธิกระจกเงา การส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต การสร้างวินัยทางการจราจรเพื่อการปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง โครงการใจสู่ใจ รับบริจาคสิ่งของจากเพื่อนร่วมงานและส่งต่อยังหน่วยงานการกุศล โครงการกดไลค์ กดแชร์ คลิปทำความดีของเพื่อร่วมงาน โครงการเราคือผู้ให้ ออมบุญจากมือบน ส่งน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส และกล่องสานฝัน แบ่งปันน้ำใจ โครงการเสียงตามสาย เสียงคุณธรรม เสียงความดี โครงการ มาตรการการต่อต้านคอรัปชั่น ในการรับรองมาตรฐานการคอรัปชั่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเพื่อนร่วมงาน ของกลุ่มบรัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ซึ่งก็ยังมีอีกหลายหลายโครงการตามแต่ความสนใจของพนักงาน ที่ร่วมกันคิดร่วมกันจัดตั้งเพื่อจัดกิจกรรมดีๆร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
เมื่อมีการบริหารงานแบบให้เกียรติกัน เป็นกันเอง และมีการยกย่อง ชื่นชม เน้นการทำงานเป็นทีม แบบเพื่อนร่วมงาน มากกว่าการเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและมีความรักต่อผู้บริหารและองค์กรมากขึ้นซึ่งบ่มเพาะแนวทางการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 20 ปี ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม และวิธีการทำงานใหม่ๆ กิจกรรมและงานในองค์กร จึงการเกิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีคนดี มีคนเก่ง จึงทำให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู ในด้านต่างๆกว่า 100 รางวัล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการบริหารงาน และรางวัลที่มีความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลองค์กรโปร่งใสที่รับจาก ปปช. รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นทางธุรกิจ รับจากหอการค้าแห่งประเทศไทย และที่ภาคภูมิใจมากคือ เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี จากนั้นก็เป็นรางวัลองค์กรต้นแบบสีขาว และรางวัลการบริหารที่มีคุณภาพอีกหลายรางวัลด้วยกัน

บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก
เทคนิคของการบริหารงาน คือ การลงมือทำ หากลงมือทำสิ่งใด ย่อมไม่มีอะไรยาก และการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณธรรมเต็มรูปแบบองค์กร คือ ใช้หลักจากล่างขึ้นบน ประมาณ ร้อยละ 80 และ ใช้หลักจากบนลงล่าง ประมาณ ร้อยละ 20 เน้นบริหารใช้หลัก 4 ร่วม ในการบริหารงาน ร่วมคิด ทำอะไรก็ตามจะขอความคิดเห็นของพนักงานและผู้บริหาร จากนั้นร่วมทำ ร่วมรักษา และร่วมพัฒนา ใช้ 3ชอบ ได้แก่ ความมั่นคง ความปลอดภัย ใจสุขในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยการทำความเข้าใจในการทำงานบนฐานของคุณภาพ การสร้างคนดี และสร้างคนเก่ง สำคัญที่สุดคือ การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน บริษัทจึงอยู่รอดและมีความมั่นคงอย่างทุกวันนี้ได้ต้องแบ่งปัน และให้คืนกลับสู่สังคม หากสังคมอยู่ได้ ประเทศชาติก็อยู่ได้ องค์กรเราก็อยู่ได้เช่นกัน

Copyright © 2019. All rights reserved.