web analytics

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด

“สุขแท้ด้วยความเข้าใจ ห่วงใย และแบ่งปัน”

 

รู้จักกับตะล่อมสินพลาสติก           

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบเกี่ยวกับพลาสติกและปิโตรเคมี ให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 40 ปี

บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร ระบบจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง และกระจายสินค้า รวมไปถึงข้อมูลเชิงเทคนิค พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ และก้าวไปกับลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน  อีกทั้งผู้บริหารให้ความสำคัญการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานในการร่วมกันนำพาองค์กรให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กรสู่ความสุขที่ยั่งยืน

บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดมา เนื่องจากความมุ่งมั่น อดทน และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด คือเรื่องการดูแลคนให้มีคุณภาพ การจะทำให้คนมีคุณภาพได้นั้น ผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้กล่าวว่า

…. การที่จะทำให้องค์กรอยู่ได้นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูแล แต่ความเป็นอยู่ และสุขทุกข์ของพนักงานทุกคนเราก็ต้องให้ความสำคัญยิ่งกว่า

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหารที่ไม่ได้มุ่งแต่สร้างความเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ การจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้นั้นต้องให้ความสนใจเรื่องของการพัฒนาคนด้วยเช่นกัน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในการบริหารงานนั้นผู้บริหารจึง ให้ความใส่ใจกับลูกน้องทุกคน มีการปฎิสัมพันธ์เชิงบวกแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นวิถีปฎิบัติขององค์กรต่อเนื่อง

ปี 2558  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยได้มีการแนะนำและเชิญชวน บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข มีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับแนวคิดและกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เห็นรูปธรรมความสำคัญของกิจกรรมสร้างสุขจากองค์กรอื่น ประกอบกับผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่ชอบทำบุญ ปฏิบัติธรรม จึงแบ่งปันวิถีการทำความดี การแบ่งปันมาสู่วิถีการทำงาน ถ่ายทอดเรื่องการให้และการแบ่งปันสู่พนักงาน จนเป็นที่มาของการส่งเสริมให้พนักงานใช้หลักธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

กระบวนการนำแนวทาง HAPPY WORKPLACE  มาสร้างสุขในองค์กร

กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบริษัท ตะล่อมสิน นั้น ได้ประยุกต์แนวทางของ HAPPY WORKPLACE  มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะภายในของคนทำงาน ซึ่งผู้บริหารเองได้เป็นต้นแบบของการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังได้บูรณาการกิจกรรมบนฐานการสำนึกต่อสังคมภาพรวมโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมไทยและนานาประเทศกำลังเผชิญร่วมกันคือปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจุดเด่นของบริษัทที่เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจกับลูกค้ามาโดยตลอดคือการจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสารเติมแต่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นทุนขององค์กรที่สำคัญในการจุดประกายให้กับทีมงานได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และที่สำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เช่น

  • กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า เพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรม
  • โครงการบุญญาธรรม เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะภายใน ส่งเสริมให้พนักงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน
  • กิจกรรมการระดมทุนเพื่อถวายพระไตรปิฎก
  • กิจกรรมการรวมกลุ่มของพนักงานอาสาทำกิจกรรมสาธารณะให้กับเด็กเยาวชน
  • กิจกรรมสอนน้องปั้นดิน โดยเชิญชวนพนักงานที่มีจิตอาสา มาร่วมกันทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในชุมชน สร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับชุมชนและสังคม

 

ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานดังกล่าว องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากได้รับการยกย่องชมเชย ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกิดบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่น มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน มีทีมงานที่ทำงานประสานร่วมกันได้อย่างลงตัว ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และมีแกนนำที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร ตรงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในองค์กรแห่งนี้

ในส่วนของตัวพนักงานเอง นอกจากได้ทำบุญ ทำกุลศร่วมกับบริษัทแล้ว ตนเองก็ถือว่าได้ความสบายใจ ความเอิบอิ่มใจที่เกิดจากการได้ไปร่วมบุญร่วมกิจกรรมกับบริษัท ได้เห็นถึงความมีจิตอาสาของพนักงานชาวตะล่อมสิน สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นเองได้หากขาดกระบวนการดำเนินงานที่ดี เหมาะสมกับบริบทองค์กร และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมพนักงานให้ทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคม

 

บทเรียนการดำเนินงาน

การพัฒนามาถึงวันนี้ได้เกิดจากความอดทน การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจจากทุกฝ่ายทั้งส่วนของฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร  จนได้รับโล่รางวัลต่าง ๆ จากผลการทำดีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีปัจจัยสำคัญอย่างแรกคือ ผู้บริหารเปิดกว้าง และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในองค์กร   รวมถึงการมีทีมงานและสามารถพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติ การที่องค์กรสามารถสร้างทีมได้ในระยะแรก ถือว่าเป็นจุดเริ่มสำคัญในการในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กร

การสื่อสารองค์กรอย่างเข้าใจเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกแบบพี่น้องในองค์กร เห็นได้จากกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเป็นฐานสู่การสร้างสุข กิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเอง ท่าทีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การเป็นอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กร

 

š š š š š š š

Copyright © 2019. All rights reserved.