web analytics

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี “ฅนสมบูรณ์”

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 56 ปี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 2,400 คน และมีบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแต่ละบริษัทจะดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจหลัก ดังนี้
หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตทุบขึ้นรูปเหล็ก (Forging) และกลึง (Machining) มีบริษัทย่อยคือ
1.บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT) เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มสมบูรณ์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ ผลิตเพลาข้างสำหรับรถกระบะและบรรทุกเป็นหลัก
2.บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (SFT) ผลิตชิ้นส่วนงานทุบขึ้นรูปเหล็กทั่วไป
หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตขดเหล็กร้อนและเย็น ดัดและม้วนเหล็กร้อน มีบริษัทในรูปแบบบริษัทร่วมทุนคือ
3.บริษัท สมบูรณ์มูเบียออโตโมทีฟ จำกัด(MSA) ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มสปริงขด แหนบและเหล็กกันโคลงเป็นหลัก
หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตหล่อเหล็ก (Iron Casting) กลึงและ (Machining) มีบริษัทย่อยคือ
4.บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด(SBM) ผลิตชิ้นส่วนงานกลึงหลากหลาย
5.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด(ICP) ผลิตชิ้นส่วนงานหล่อเหล็กและงานกลึงหลากหลายเช่น จานเบรก และ ดรัมเบรก

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร “ 3 สมบูรณ์ กับความสมดุลที่ยั่งยืน”
“การพัฒนาที่สมดุลภายใต้กงล้อการพัฒนา 3 มิติคือ ความดี ความสามารถ และความสุข
ความดีเป็นฐานของการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความสุข ความร่มเย็น ความยั่งยืน เป็นฐานให้เกิดความสามารถ
ที่จะใช้ไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ความสามารถที่ดีงาม ก็จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นและเป็นความสำเร็จ
ที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม ตั้งแต่จุดเล็กที่สุดไปถึงสังคมใหญ่ของประเทศ”
(คำกล่าว: อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)
จากการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพบว่า บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีปรัชญาการพัฒนาที่ครบองค์ประกอบ
ทั้งสามด้านอย่างสอดคล้อง และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัทโดยคุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างผลกำไรภายใต้
การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้ได้รับ
การสืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ จนถึงทายาทรุ่นปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรม ความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม จนก่อเกิดเป็นโครงการต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ที่สำคัญที่สุดคือ บริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” คือ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ตามบริบทขององค์กร จึงเป็นที่มาของปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

“ที่เราเอา ฅนสมบูรณ์ขึ้นก่อน ก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากคน ถ้าคนเราไม่ดี ไม่เก่ง ไม่สมบูรณ์
ธุรกิจสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ชุมชนสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน”
องค์ประกอบการพัฒนาทั้ง 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ของปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่สมดุลภายใต้กงล้อการพัฒนา 3 มิติของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้เคยให้ไว้คือ ฅนสมบูรณ์ เป็นมิติของความดี การสร้างคุณค่า ธุรกิจสมบูรณ์ เป็นมิติของความสามารถที่นำมาสู่การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนต่อ
ผู้ร่วมทุนอย่างมีคุณธรรม และ ชุมชนสมบูรณ์ เป็นมิติของความสุข เป็นประโยชน์สุขร่วมกันกับชุมชนและสังคมและประเทศชาติ ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ก็เป็นหลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นชื่อย่อของมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขและสันติ เมื่อจำแนกมรรคมีองค์ 8 ออกเป็นหมวดๆ 3 หมวด จะเป็นดังนี้
หมวดศีล คือ ความดี ตรงกับความเป็นคนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย สัมมาวาจา การพูดจาชอบ สัมมากัมมันตะ การทำการงานชอบ และสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ
หมวดสมาธิ คือ ความสุข หรือประโยชน์สุขของการเป็นชุมชนสมบูรณ์ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ ในสิ่งที่ควรทำและเป็นความถูกต้องดีงามต่อชุมชนและสังคม ประเทศชาติ
หมวดปัญญา คือ ความสามารถหรือการประกอบธุรกิจที่สำเร็จ สมบูรณ์ ซึ่งต้องประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ
ดังนั้น ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นชื่อย่อของมรรคมีองค์ 8 จึงเป็นฐานของการพัฒนาที่สมบูรณ์ เป็นการพัฒนาที่สมดุลของโลก แม้คำศัพท์ที่กล่าวเรียกจะต่างกันไปตามยุคสมัยแต่แก่นแท้ของการพัฒนาที่สมดุลนั้น ยังต้องประกอบด้วยความดี (ศีล) ความสามารถ (ปัญญา) และความสุข (สมาธิ) อยู่เช่นนั้นเอง

กระบวนการดำเนินงานขององค์กร
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญในงานและด้านคุณธรรม ผ่านการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Development Roadmap (ระยะ 5 ปี) โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล และมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

หลักการ “3 สมบูรณ์สร้างสมดุล” ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และลงลึกไปถึงพนักงานในทุกระดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่มีกระบวนสำคัญ คือเรื่องของการพัฒนาคน เพราะเชื่อว่าการหล่อหลอม อบรม บ่มเพาะ พัฒนาคนให้เป็นคนดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความดีทั้งหมด ซึ่งถือเป็นกระดุมเม็ดแรก เนื่องจากการเป็นคนดีเป็นเรื่องของจิตสำนึก แต่การเป็นคนเก่งเป็นสิ่งที่สร้างได้จากการพัฒนาวิชาชีพในการทำงาน และเมื่อเป็น
คนเก่งแล้วก็ต้องสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดียิ่งๆ ขึ้นไปด้วย โดยการเอาความเก่งของตัวเองส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม เช่น การสอนงานให้กับเพื่อนพนักงานรุ่นใหม่ การให้ความรู้แก่ชุมชน การช่วยเหลือชุมชมและสังคม การแสดงออกลักษณะนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านฅนสมบูรณ์ ในความหมายของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

เช่น โครงการโรงเรียนในโรงงาน โครงการพัฒนาช่างเทคนิค โครงการช้างเผือก โครงการข้าราชการพันธุ์ใหม่ โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานก่อนวัยเกษียณ โครงการทุนพัฒนาบ้านเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Somboon Learning Academy) และพัฒนาหลักสูตรอบรมภายใน ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ เพื่อหล่อหลอมและพัฒนาศักยภาพพนักงานไป
ในทิศทางเดียวกัน

โมเดลเชื่อมโยงหลักคิดของสมบูรณ์กรุ๊ปจากงานวิจัย

หมายเหตุ : ภาพประกอบจากการผลงานวิจัยของคุณภานินี นิมากร

บทเรียนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ ในด้านการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันอย่างมาก หากจะเปรียบไปแล้ว การพัฒนาคนก็เหมือนกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท ไม่ว่าเหล็กกล้าจะมาจากแหล่งไหน มีรูปร่างเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ต้องผ่านกระบวนการหลอมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง เพื่อขึ้นรูปตามแบบที่ได้กำหนดไว้ เมื่อได้ตามแบบที่ต้องการแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการตกแต่งให้สวยงาม และตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพครบถ้วนตามที่ต้องการก่อนส่งออกไปสู่มือลูกค้า ลูกค้าเองก็ย่อมพึงพอใจเมื่อได้รับของดีมีคุณภาพ เช่นเดียวกัน ฅนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ก็ต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอม อบรม บ่มเพาะพัฒนา จนกลายเป็นคนดีและคนเก่งตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ ให้กลายเป็นธุรกิจสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ทั้งสองส่วนนี้ได้ส่งต่อสู่ชุมชนสมบูรณ์ ในรูปแบบของการช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งเสริมชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการพัฒนาที่สมดุล บนพื้นฐานคุณธรรม หนึ่งในแบบอย่างขององค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมคุณธรรม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในวันนี้

Copyright © 2019. All rights reserved.