web analytics

ปาฐกถาครั้งที่ 6

 

ภายหลังจากงาน “สืบสานเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคีต่างๆ ที่ทำงานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ฯ มากกว่า 20 องค์กร ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงงานพัฒนาประเทศในแง่มุมต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสืบสานเจตนารมณ์ของอาจารย์ไพบูลย์ เป็นการเชื่อมโยงงานพัฒนาของทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนที่กว้างขวาง **ซึ่งองค์กรภาคีต่างๆ จะร่วมกันจัดเวที “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี**

โดยในระยะที่ผ่านมา ทางองค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัด “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” ดังนี้

ครั้งที่ 1 หัวข้อ “มหามวลมิตรพัฒนาประเทศไทย Grand Alliance for Thailand Development” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นองค์ปาฐก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ร่วมสร้าง… สังคมน่าอยู่” โดยมีองค์ปาฐกจาก 6 ภาคส่วน จำนวน 6 ท่าน มาร่วมกล่าวปาฐกถา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “จิตอาสา… พัฒนาสังคมไทย” โดยมีองค์ปาฐกจาก 6 ภาคส่วน จำนวน 6 ท่าน มาร่วมกล่าวปาฐกถา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ… สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีองค์ปาฐกที่มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาที่ยั่งยืน จากภาคส่วนที่สำคัญของสังคม จำนวน 4 ท่าน มาร่วมกล่าวปาฐกถา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สำนึกใหม่… สังคมไทย” โดยมีองค์ปาฐกที่มีแนวความคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น จากคนหลายวัย หลายภาคส่วนในสังคม จำนวน 4 ท่าน มาร่วมกล่าวปาฐกถา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สำหรับปี 2562 นี้ องค์กรภาคีฯ ก็ได้ร่วมกันจัด ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 6 ต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกันคัดเลือกหัวข้อปาฐกถาและองค์ปาฐก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมไทย ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งและมีประชาธิปไตย ในขณะที่คนในสังคมยังมีความคิดที่หลากหลายต่อการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า หลังการเลือกตั้งจะได้ใครมาเป็นรัฐบาล เป็นรัฐบาลปัจจุบัน เป็นนักการเมืองเก่า หรือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ จะเป็นความหวัง ที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของสังคมได้จริงหรือไม่ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงหรือไม่ และจะสามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งได้จริงหรือไม่

ซึ่งทางองค์กรภาคีฯ มีความเห็นร่วมกันว่า การเลือกตั้งไม่ใช่หนทางเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคม หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งให้กับสังคมได้ ยังมีอีกหลากหลายหนทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกภาคส่วนในสังคม เป็น “พลังพลเมือง” ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือสร้างประชาธิปไตย สร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ให้เป็นจริง ทั้งนี้  เพื่อให้คนในสังคมได้เห็นรูปธรรมของ “พลังพลเมือง” ที่รวมตัวกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างได้ผลและมีพลัง และได้ตระหนักในพลังของตนเองที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดประเด็นปาฐกถาไพบูลย์ฯ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “พลังพลเมือง… พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”  ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องต่อเนื่องกับปาฐกถาฯ ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา โดยมีองค์ปาฐกที่มีแนวความคิดและมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในการเสริมสร้างพลังพลเมืองในรูปแบบต่างๆ มาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ซึ่งการจัดงานปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 6 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ และร่มเย็นเป็นสุข
2. เพื่อสร้างความร่วมมือของ กลุ่ม/องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม ให้ทำงาน และ/หรือ กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วม และเกิดแรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาสังคม ตลอดจนเห็นช่องทาง กลไก และต้นแบบของงานพัฒนาสังคม ที่มีประชาชนคนไทยช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมน่าอยู่

ในนามขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน ขอขอบคุณองค์ปาฐกทุกท่านและพิธีกร ที่สละเวลามาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจมาร่วมการสืบสานเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ในวันนี้

Copyright © 2019. All rights reserved.