web analytics

หลักสูตร นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓ (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเอ็มเมอรัล (Emerald) โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล ๓ ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) การทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดของศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด การบรรยายหัวข้อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรภาคธุรกิจ โดย อาจารย์ บุญล้อม เต้าแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชา การบรรยายหัวข้อเส้นทางสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม และเวทีเสวนาแบ่งปันประสบการณ์องค์กรคุณธรรม โดย ดร.อัศนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เมนส์ จำกัด และนายไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ๗๐ องค์กร จำนวนกว่า ๑๒๐ คน

Copyright © 2019. All rights reserved.