web analytics

อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)
“อินโดรามารวมใจ ผ่าภัยโควิด-19”

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 อย่างรุนแรง ที่ไม่เพียงคุกคามสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จที่คนไทยร่วมใจกันต่อสู้กับโรคระบาดจนสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างน่าพอใจ จึงนำมาสู่การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อวิถีชีวิตและวิถีธุรกิจจะกลับมาเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งท่ามกลาง “ภาวะปกติใหม่” หรือ new normal ไวรัสโควิด -19 ได้เปลี่ยนให้โลกใบนี้ไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป


สำหรับภาคธุรกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว หลายบริษัทถึงกับต้องปิดตัว บ้างก็ต้องหยุดกิจการชั่วคราว บ้างก็ต้องลดคน ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ไม่น้อยเช่นกัน แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถของทีมบริหารรวมทั้งพนักงานในทุกระดับ ทำให้องค์กรแห่งนี้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) ถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่อีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพนักงานจำนวน 700 กว่าคนที่ทำงานอยู่กับองค์กรแห่งนี้ ดำเนินการผลิตพีอีทีรีไซเคิลจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014 กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของบริษัท ได้รับการรับรองในระดับสากล หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐมทราบกันดีว่า บริษัทอินโดรามา ฯ ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ มาอย่างมากมาย เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของยอดขายเช่นเดียวกัน แต่ผลกระทบดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้บริษัทต้องสะดุดจนดำเนินการต่อไปไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามบริษัทได้มีการปรับตัวเพื่อสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับนโยบายในระดับบริหารหลายอย่าง เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิช-19 ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งภารกิจที่จะต้องดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคมซึ่งเป็นงานที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทพยายามนำหลักคุณธรรมพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการทำงาน นั่นก็คือ คุณธรรมด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งอาจจะสรุปพอให้เห็นเป็นประเด็นคุณธรรมได้ดังนี้
ด้านความพอเพียง จากการประกาศล็อกดาวน์ของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างมาก แต่บริษัทก็ได้มีการปรับมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเวลาการทำงาน ต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ หรือปรับลดการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่น้อยลง แต่บริษัทก็ยังคงให้พนักงานเข้าไปทำงานตามปกติ และได้จ่ายค่าตอบแทน แก่พนักงานเหมือนเดิม นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ผ่านโครงการอินโดรามาสุขภาพดีมีสุขหรือ H2E เช่น การขายผักให้พนักงานในราคาถูก การออมเงินจากการลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมวินัย การประกาศเคอร์ฟิวของภาครัฐ ทำให้ส่งกับผลกระทบต่อเวลาการทำงานอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้แบ่งให้พนักงานทำงานเป็นกะ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานภายในให้มีเวลาสอดคล้องกับเวลาของประกาศเคอร์ฟิว เพื่อให้กระบวนการผลิตของบริษัทดำเนินการไปได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งพนักงานเองก็ต้องปรับเวลาการทำงานของตนเองเช่นกัน โดยจะต้องมีวินัยในการเข้าออกงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสภายในบริษัท ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาพนักงาน และ คณะทำงานทุกคนได้ให้ความร่วมมืออย่างเข้มงวด รวมทั้งมีวินัยในการรักษาสุขอนามัยให้มีความแข็งแรงไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย หากบริษัทพบมีผู้เจ็บป่วยจะต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีสถานที่ให้คนที่มีอาการเจ็บป่วยได้พัก หรือการพบบุคคลที่มีความเสี่ยงจะต้องเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวังตามระเบียบของภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดระเบียบ เว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการปรับพื้นที่การทำงาน เพื่อไม่ให้พนักงานอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไป ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี สำหรับบุคคลภายนอก บริษัท ฯ ก็มีการมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นกัน ผู้ที่จะเข้ามาติดต่อธุรกรรมกับบริษัท มีการวัดอุณหภูมิในการเข้าของทุกคน มีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด


ด้านความสุจริต บริษัทได้มีมาตรการที่ให้พนักงานบางส่วนต้องทำงานอยู่กับบ้าน ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างจริงจังและจริงใจ รวมทั้งช่วงสถานการณ์วันหยุดยาว บริษัทขอความร่วมมือจากพนักงานในการงดเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ พบว่าพนักงานของบริษัทมีความซื่อสัตย์ต่อคำมั่น โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองติดเชื้อ


ด้านจิตอาสา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการทำงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทมีกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น และเข้มข้นขึ้นทั้งภายในองค์กรเองและดำเนินการภายนอกองค์กร ด้วยการดูแลทั้งชุมชนและโรงเรียนในพื้น นำพนักงานไปมอบอุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือที่บริษัทผลิตขึ้นมาใช้เองหรือชุดป้องกันการติดเชื้อที่ผลิตจากวัตถุดิบของบริษัท โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่หลายแห่ง นอกจากนี้ก็มีการมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนในชุมชนที่มีความขาดแคลนหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มาถึงตอนนี้ ถือได้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการนำองค์กรผ่าวิกฤตที่สำคัญครั้งนี้ไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันทุกฝ่ายจนหล่อหลอมเป็นพลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดการยอมรับในระดับสากล นับเป็นบทเรียนที่สำคัญให้องค์กรต้องตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดวัฒนธรรมส่งเสริมให้มีคนดีในองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน

Copyright © 2019. All rights reserved.