web analytics

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

“องค์กรแห่งการให้ ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

 

 

จากชาวเกาะสู่ความเป็นเทพผดุงพรมะพร้าว

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หรือเรียกกันในนาม “กะทิชาวเกาะ” เปิดดำเนินธุรกิจตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก และได้ขยายธุรกิจออกไปในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กะทิกระป๋อง กะทิผง เนื้อมะพร้าวอบแห้ง น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง เป็นต้น มีธุรกิจในเครือ 3 บริษัทได้แก่  1) โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ใช้ชื่อ “ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” นำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว

นอกจากนี้ทางโรงงานยังผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องภายใต้ชื่อการค้า “ชาวเกาะ” และ “ยอดดอย” 2)โรงงานอำพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง เป็นโรงงานในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 เนื่องจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลาย จึงได้ก่อตั้งโรงงานอำพลฟู้ดโพรเซสซิ่งขึ้นเพื่อรองรับฐานการผลิต และ 3) โรงงานแม่พลอย เป็นโรงงานในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว “แม่พลอย” เป็นนางเอกในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยที่ผ่านการอบรมวัฒนธรรมจากราชสำนัก ชื่อ “แม่พลอย” จึงถูกนำเป็นชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไทยต่าง ๆ เช่น แกงบรรจุกระป๋อง น้ำพริก น้ำจิ้ม น้ำส้มสายชูกลั่นและวุ้นน้ำมะพร้าว เป็นต้น

 

แนวทางการบริหารองค์กร

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย) เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯตลอดจนพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยมีค่านิยมวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

ค่านิยม   TCC   CARE

COOPERATION            บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพ

AMBITION                   ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

RESPONSIBILITY           รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ETHICS                       ยึดมั่นในจริยธรรม

 

วิสัยทัศน์  VISION   

       คุณภาพ นำไปสู่เวทีการค้าโลก    ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

วัฒนธรรมองค์กร

1.ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

  1. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและพลังงานความร้อนรวม เพื่อมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
  2. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร
  3. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือให้กับสังคม

 

องค์กรแห่งนี้ได้ดำเนินงาน ภายใต้ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว  ส่งต่อมาจากผู้บริหารระดับสูงจนกระทั่งถึงพนักงานภายในองค์กร โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคม

 

กระบวนการดำเนินงานขององค์กร

ถึงแม้ว่าบริษัทจะทุ่มเทกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอาหารไปมากเพียงใดก็ตาม แต่บริษัทก็ไม่ได้ละเลยในการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุข ให้มีหัวใจแห่งการให้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเผื่อแผ่ความสุขจากสังคมภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดมา  โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการชาวเกาะรวมใจบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาด ปีละ 3 ครั้ง และโรงพยาบาลศิริราช ปีละ 2 ครั้ง

รูปภาพโครงการชาวเกาะรวมใจบริจาคโลหิตเพื่อสังคมไทย

โครงการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และเยาวชน เกี่ยวกับการทำขนมไทย เช่น ขนมครก ขนมทองม้วน ขนมทองพลับ เป็นต้น และดอกไม้จันทน์  โครงการสร้างอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างโรงเรือนปลูกเห็ดให้กับโรงเรียนในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้ และนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกร  เพื่อให้ชาวสวนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือสร้างชาติ  บริษัทฯ ไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ นำมาบริจาคให้กับเกษตรกร เพื่อให้ช่วยงานเกษตรกรและนำมูลสัตว์ไปทำปุ๋ยอินทรีย์

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมหลายอย่าง เช่น การปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในคอนเซ็ปต์ “นั่งเรือ แถกเลน ปลูกป่าโกงกาง

 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

ผลที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว นอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานในองค์กรแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแผนกเดียวกัน ระหว่างแผนกหรือระหว่างฝ่ายก็ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์มีความรัก มีความสามัคคีต่อกัน บรรยากาศลักษณะนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังเผื่อแผ่สู่สังคมภายนอกองค์กรให้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในด้านการมีจิตอาสา

 

บทเรียนการดำเนินงาน

จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการให้ การแบ่งปันสู่สังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ถือว่าเป็นความสำเร็จขององค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา  ความสำเร็จนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัย  ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ให้ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานในองค์กร ส่งผลให้องค์กรแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในเรื่องของการเป็น “องค์กรแห่งการให้” เพื่อสังคม

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.