web analytics

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหัวใจอาสา
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 18 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การจัดงานในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์คุณธรรมในฐานะเลขานุการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดเวทีครั้งในในการฉายภาพของคุณธรรม ความดีของภาคธุรกิจที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนเป็นเรื่องใหม่ และเป็นการเสริมแรงให้องค์กรสุขภาวะ โดยใช้มิติของความเป็นฐานในการขับเคลื่อน เป็นการจัดสภาพแวดล้อม สร้างคนดีให้สังคม ให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น วันนี้ ทุกจุดจะต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจคุณธรรม ที่ทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในขบวนนี้ด้วย ทำไมจึงต้องมาคิดเรื่องความดี และจะทำอย่างไร

Copyright © 2019. All rights reserved.