web analytics

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

“รวมพลัง  สร้างคนดี มีจิตอาสา”

 

 

รู้จักเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคขนาดใหญ่  ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิค เช่น Notebook โทรศัพท์ ยานพาหนะ ซึ่งถึอได้ว่าเข้าไปอยู่เกือบทุกธุรกิจ  ปัจจุบันได้ควบรวมกับบริษัท HGST และบริษัท SanDisk กล่าวได้ว่า เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) โดยมีเป้าหมายว่า บริษัทจะเป็นผู้นำด้านการเก็บข้อมูล และคลังข้อมูล  ในการดำเนินงานบริษัทมีพนักงาน ประมาณ 17,400 กว่าคน (นวนคร+บางประอิน)  และมีพนักงานที่จังหวัดปราจีนบุรีอีก 8,000 คน บริษัทก่อตั้งมาประมาณ 27 ปี ซึ่งได้ทำหน้าที่บริหารจัดการคนทั้งหมด 4 รุ่น แยกออกตามช่วงอายุของคนทำงาน โดยมีโจทย์ที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้คนแต่ละรุ่นอยู่ทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

 

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม

บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมความสุขให้คนทำงาน(Happy Workplace) มาตั้งแต่ปี 2009 จนปัจจุบัน ปี 2018 รวมทั้งสิ้นประมาณ 8 ปี ในการดำเนินงานทุกรูปแบบองค์กรต้องมี กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสำคัญคือเป้าหมาย แต่ในวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเรื่องของการพัฒนาคนนั้น ทางองค์กรต้องการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรมกับคุณค่างานที่ทำ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวของพนักงานมีความเข้มแข็ง การดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้องค์กรได้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว  ได้รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ และองค์กรอิสระ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตามสิ่งที่องค์กรอยากเห็นจากการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานอันดับแรก คือการดูแลพนักงานในองค์กรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะทำอย่างไรให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดเข้มแข็งของครอบครัวพนักงานด้วย สุดท้ายก็จะกลับคืนมาสู่องค์กร นั่นก็คือพนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรและคนในองค์กรมากขึ้น ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว บริษัทให้แนวทาง happy 8 เป็นเครื่องมือสำคัญ  โดยมีเป้าหมายสร้างความสมดุล (Balance) ของชีวิตพนักงาน  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการเรื่อง “คน” เนื่องจากบริษัทมีจำนวนพนักงานมาก ดังนั้น การบริหารจัดการคนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทีมงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการดำเนินงานขององค์กร

ในการบริหารจัดการเรื่องคนนั้น บริษัทได้มีกระบวนการวิเคราะห์คน โดยแบ่งคนทำงานในองค์กรออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป โดยตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้คนรุ่นนี้อยู่กับองค์กรต่อไป รุ่นที่ 2 ช่วงอายุ 39-53 ปี รุ่นที่ 3 ช่วงอายุ 18-38 ปี และ รุ่นที่ 4  ช่วงอายุ แรกเกิด-17 ปี ซึ่งก็มีคำถามว่าจะทำอย่างไรให้คนแต่ละรุ่นอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข โดยใช้กลยุทธ์การสร้างสุข (Process) ขององค์กรในการบริหารจัดการคน นั่นก็คือ

P : People passion – การพัฒนาคนทำงาน หรือคณะทำงานที่มีความทุ่มเท มีจิตอาสามุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่อความสำเร็จ

R : Role Model – การเรียนรู้จากคนต้นแบบ หรือองค์กรต้นแบบที่มีความหลากหลายในการบริหารจัดการ

O : Objective – ต้องมีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อที่จะดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

C : Control Communication – ควบคุมโครงการ/เวลา/งบประมาณ รวมถึงการสื่อสารในทุกมิติอย่างชัดเจนทั่วถึงในทุกระดับ

E : Enjoy Environment – คนทำงานมีความสุข คนร่วมงานมีความสุข ทุกคนในองค์กรมีความสุข

S : Satisfaction – การวัดความพึงพอใจจากผู้บริหาร เพื่อนำผลกลับไปพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น

S : Sustainable – การรักษาสู่ความยั่งยืน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความสุขในองค์กร

จากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้จัดตั้งแผนกดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน (Health and Wellness) โดยดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน งานหลักที่ดำเนินการมีดังต่อไปนี้

  • การส่งเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรค ตรวจร่างกายปัจจัยเสี่ยง การประเมินภาวะสุขภาพ/สิ่งคุกคามด้านสุขภาพ และการเฝ้าระวัง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
  • การสำรวจสถานประกอบการและการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
  • การรักษาพยาบาลขั้นต้น/การจัดการรายกรณี จ่ายยาทั่วๆไป บริการแพทย์ บริการพยาบาล
  • การให้คำปรึกษา สุขภาพกายและใจ มีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา มีโปรแกรมที่เรียกว่า Employee Assistance Program คอยให้บริการ มีการติดตาม case
  • การเตรียมการ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีการร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ
  • บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพพนักงาน มีการเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปโรค เพื่อดูแนวโน้มทางสุขภาพ และวางแผนโปรแกรม

มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล ร่วมกับบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สร้างอาคารเรียนส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เปา จังหวัดเชียงราย

 

การดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุขในปี 2560 ปัจจุบันมีการจัดโครงการมะเร็งเต้านมในทุกๆ ปี เพราะพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีเภสัชกรให้คำปรึกษาการวางแผนการคุมกำเนิด การทานยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง (Family Planning)

นอกจากรางวัลแล้ว มีผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานจาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตามแนวทางความสุข 8 ประการ อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 เป็นความสุขที่พนักงานได้รับคิดเป็นร้อยละ 37  โดยผ่านโครงการและกิจกรรมเหล่านี้  เช่น การมอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีอายุงานเกิน  5 ปี 10 ปี และ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ปพระพฤติปฏิบัติตัวดี คือทำความดีมาอย่างต่อเนื่อง  บริษัทจัดให้มีพื้นที่มุมหนังสือ นั่งพักผ่อน ออกกำลัง สนับสนุนให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพ่อเพียง จัดให้มีโครงการซื้ออาหารกลับบ้านราคาถูก 15 บาท/ชุด มีกิจกรรมสันทนาการ  ประเพณีสงกรานต์ งานเลี้ยงบริษัท  ตักบาตรวันพระ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ส่วนที่  2 เป็นความสุขที่พนักงานทำให้ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 26  โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น  กีฬาสี  จัดบรรยายธรรมโดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง  มีการบรรยายเกี่ยวกับ สตรีคือสติ สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน ส่งเสริมอาชีพ เปิดโครงการสอนอาชีพพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหารายได้เสริม ส่งเสริมพนักงานให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการจัดห้องนมแม่ทั้งหมด 5 ห้อง และมีการอบรมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกเดือน ทำบุญวันพระ นิมนต์พระมารับบาตร กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

ส่วนที่ 3 สุขที่เกิดจากการให้ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 37  โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่ทีมงานได้ร่วมกันออกแบบขึ้น ได้แก่ การทำบุญโดยไปเป็นจิตอาสา ทำความสะอาดวัดสวนแก้ว  กิจกรรมสร้างโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวเกษตรผลไม้ (ขายลำไย) จังหวัดลำพูน เป็นต้น

 

ผลลัพธ์ความสำเร็จคือความสุขสู่องค์กร

ผลลัพธ์จากการทำ Happy Workplace  ทำให้บริษัทได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพทำงานในองค์กรมากมาย ซึ่งพอจะประมวลได้เป็นภาพรวมดังนี้

·    บริษัทสามารถสร้างทีมงานคนสร้างสุขที่แข็งแกร่ง พร้อมทำงานด้วยใจ ซึ่งองค์กรได้ส่งเสริมให้ทีมงานได้เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งตัวชี้วัดความสุขที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร

  • บริษัทมีเครือข่ายแนวร่วมนักสร้างสุขจากพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาคีต่างๆ ที่ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างสุของค์กรก่อเกิดเป็นพลังในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งจากกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สสส. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
  • ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ 1 ใน 5 ขององค์กรในประเทศไทยได้เป็นศูนย์เรียนรู้คุณภาพดีชีวีมีสุข จากกระทรางสาธารณสุขในเรื่องของมุมนมแม่
  • กิจกรรมของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นความมีน้ำใจของคนในองค์กร ความทุ่มเทจากพนักงาน ได้รับความร่วมมือและความมีน้ำใจจากพนักงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทประสบภัยภิบัติน้ำท่วม พนักงานได้ช่วยกันฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ให้บริษัทสามารถกลับมาเดินเครื่องการผลิตได้ภายใน 46 วัน ทุกคนทำด้วยจิตอาสาไม่ได้คาดหวังค่าตอบแทนใด ๆ สิ่งที่ปรารถนาคือต้องการเห็นองค์กรแห่งนี้กลับมามีความสุขเหมือนเดิม
  • พนักงานมีความรัก ความผูกพันมีต่อองค์กรมากขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีพนักงานที่เป็นแม่ลูกกัน จำนวน 38 คู่ ซึ่งทำงานอยู่ภายในองค์กรด้วยกัน แน่นอนว่าถ้าหากองค์กรแห่งนี้ไม่ดีจริง เขาก็คงไม่แนะนำให้คนในครอบครัวมาทำงานด้วยกัน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานโดยมุ่งหวังให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี อยู่ในสังคมดี รู้วิธีผ่อนคลาย ขวนขวายความรู้ มุ่งสู่ทางสงบ ลดหนี้ ตามสโลแกนที่ว่า “ครอบครัว WD มีแต่ความสุข

 

บทเรียนการดำเนินงาน

ความสำเร็จของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานให้มีความสุข (Happy Workplace)  ซึ่งภายใต้กระบวนการทำงานดังกล่าว มีเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการสร้างสุขให้คนทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำหลักธรรมะมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจของพนักงาน  การส่งเสริมให้พนักงานมีสติ มีสมาธิในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การสร้างจิตสำนึกถึงการเป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปัน โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเรื่องของมุมนมแม่ ได้สร้างประโยชน์ให้แก่พนักงานที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อน  ส่งเสริมความสุขด้านครอบครัว  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการให้คุณค่าของครอบครัวพนักงานด้วยเช่นกัน  จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้องค์กรแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหลายองค์กรที่สนใจการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว

 

š š š š š š š v › › › ›› ›

Copyright © 2019. All rights reserved.