web analytics

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม.

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร….

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นโยบายการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทได้มีการวางนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้ดีมีคุณภาพ โดยผู้บริหาร คุณ รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ หรือคุณบี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เรื่องของ “แม่น้ำมั่นคง 4.” ซึ่งวิสัยทัศน์นี้นับได้ว่า เป็นแกนหลักสำคัญที่พนักงานทุกคนได้ยึดถือและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในช่วงแรกอาจจะดูยังไม่เข้าที่เข้าทาง เนื่องจากการนำหลักการของผู้บริหารมาปฏิบัติยังมีขั้นตอนไม่ชัดเจนและอาจจะยังไม่ตรงจุดเท่าที่ควร จนกระทั่งได้ เข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมความสุข(Happy Workplace) กับทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จึงได้นำหลักการแนวคิด Happy 8 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขในองค์กร ซึ่งแนวทางการสร้างสุขเริ่มขึ้นจากการร่วมกันภายในองค์กรดำเนินกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมสำคัญซึ่งเป็นกระบวนการหล่อหลอมคนในองค์กร
บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วยหลัก 4 ม. ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้มอบไว้ให้ นั้นก็คือ
สุขภาพมั่นคง เนื่องจากถ้าสุขภาพดี ปัญหาเรื่องการหยุดงานก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ บริษัทก็ไม่ได้เน้นเรื่องการออกกำลังกายของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังใส่ใจในเรื่องอาหารการกินของพนักงานที่ต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยร้านค้าในโรงอาหารของบริษัทต้องมีการตรวจเช็คความสะอาด ของสถานที่ประกอบอาหารด้วย รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิตของพนักงานก็ต้องดีด้วย ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายจิตใจ เช่น การพาพนักงานไป Outing ข้างนอก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมต่างๆ การจัดปาร์ตี้ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาสังสรรค์กัน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟุตบอล ชมรมวิ่ง ชมรมจักรยาน ชมรมปิงปอง รวมถึงจัดแข่งขัน กีฬาสี และจัดการแข่งขันวิ่งภายใน ทุกปี นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการจัดทำสนามกีฬาให้กับพนักงานและคนในชุมชนใกล้บริษัทใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรอีกด้วย
ครอบครัวมั่นคง บริษัทแม่น้ำ มีวิถีการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเป็นทุนเดิม ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะครอบครัว คือ พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม หากครอบครัวดีมีความมั่นคง ก็จะทำให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณภาพ อันนี้จึงได้มาเป็นหลักการในการดูแลพนักงานของผู้บริหารด้วย คือ พนักงานทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว การดูแลพนักงานของที่นี่จึงทำให้ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับพนักงานเป็นอย่างมาก นอกจากการดูแลพนักงานแล้ว ยังรวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวของพนักงานด้วย อย่างเช่น การให้คนในครอบครัวพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว การทำบุญในวันสำคัญต่างๆ และการกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการนี้สอดคล้องกับคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา
การงานมั่นคง เรื่องการเจริญเติบโตในสายงานของพนักงาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการทำงานของคนเรา และทุกคนย่อมต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทแม่น้ำฯ จึงได้มีนโยบายผลักดันคนที่อยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในระดับปฎิบัติการ หรือพนักงานรุ่นเก่าๆ หากใครมีศักยภาพเพียงพอ ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานของที่นี่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ “ให้ความรู้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา” บริษัทส่งเสริมการศึกษาต่อให้กับพนักงานในระบบทวิภาคี เรียนไปทำงานไป ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานตามเงื่อนไข เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสริมความรู้เพื่อพัฒนางานและองค์กรต่อไป เพราะเชื่อว่าเมื่อผลงานออกมาดี คุณภาพชีวิตการทำงานของที่นี่ก็เติบโตมั่นคงไปด้วย
การเงินมั่นคง หลักการนี้สอดรับกับการงานมั่นคง เมื่อชีวิตการทำงานมีความมั่นคง ก็เป็นผลทำให้การเงินของพนักงานมีความมั่นคงด้วย เนื่องจากมีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเก็บออมเงิน โดยมีโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้การเงินของพนักงานมีความมั่นยิ่งขึ้น อย่างเช่น โครงการ (กองทุน) ออมทรัพย์ โดยกองทุนจะเปิดรับสมัครให้พนักงานซื้อหุ้น ปีต่อปี หุ้นละ 500 บาท การลงทุนขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และมีเงินปันผลให้สมาชิกทุกปี กองทุนสวัสดิการที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน โดยการขายเศษวัสดุเหลือใช้ของบริษัท และนำรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน การเปิดอบรมหรือการฝึกอาชีพเสริมให้พนักงาน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ โดยการตั้งชมรมพัฒนาเกษตรเพื่ออนาคตของแม่น้ำสแตนเลสไวร์ การดำเนินการในปัจจุบัน คือ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกมะนาว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบ และต่อยอดนำผลผลิตมาขายให้พนักงานราคาถูก ติดต่อครูสอนอาชีพ การทำขนมมาสอนพนักงานที่สนใจ เพื่อนำไปฝึกและทำขนมขายเป็นอาชีพเสริม จนกระทั่งได้มีการต่อยอดโครงการนี้เป็น โครงการตลาดนัดแม่น้ำแฮปปี้ ให้พนักงานสามารถนำผลผลิตต่างๆของตนเองมาขายให้เพื่อนพนักงานได้ ณ ตลาดแห่งนี้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในส่วนนี้สอดคล้องกับมิติการส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง ด้านการมีวินัยและ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
จะเห็นได้ว่าแนวคิดการนำวิสัยทัศน์ขององค์กรมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุขให้กับพนักงาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนำทุนเดิมที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางแม่ของน้ำมั่นคง 4 ม. สามารถนำมาผนวกกับแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านได้อย่างลงตัวจึงทำให้เห็นกระบวนการส่งเสริมอย่างชัดเจนและสามารถทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

ผลลัพธ์ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลง
ผลจากการดำเนินส่งเสริมความสุขในองค์กร แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับตนเอง ทำให้พนักงานรู้จักการออม ปลอดหนี้ มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว พนักงานสามารถลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้เป็นอย่างดี จากนำผักสวนครัวหรือผลผลิตจากชมรมเกษตรพัฒนาเพื่ออนาคตมาใช้ประกอบอาหารรับประทานฟรี และสามารถซื้อปลา กบ เห็ด ได้ในราคาถูก ได้ทดลองฝึกฝนอาชีพใหม่ ๆ ที่เขาสนใจเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สร้างความรู้ สร้างประสบการณ์และความมั่นใจพนักงานมีความสุขในการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ระดับองค์กร ผลลัพธ์ด้านการเงินที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์เดียวของโครงการของแม่น้ำเท่านั้น จากการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี มีเพื่อน ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับชาวแม่น้ำ หลายคนเกิดความรัก ความผูกพัน และรักต่อองค์กรเสมือนหนึ่งว่า แม่น้ำฯ คือบ้านหลังที่หนึ่งของพนักงาน

บทเรียนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ด้านความพอเพียง ด้านความมีวินัย ด้านความสุจิต และด้านการมีจิตอาสา โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายในระดับบริหาร การสร้างทีมงานที่มีความพร้อมและทุ่มเทให้กับการทำงาน การมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนจนนำไปสู่การขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยใช้หลักการดำเนินงาน 4 ม. เป็นฐานคิดที่สำคัญและกระบวนการสร้างสุขตามแนว Happy 8 เป็นแนวทางการดำเนินงานตลอดมา จนทำให้บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป นอกจากนี้กิจกรรมของแม่น้ำได้ต่อยอดไปชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายแนวคิดเศรษฐกิจกพอเพียง ที่เริ่มดำเนินการจากพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บริษัท ปัจจุบันพนักงานได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝน อบรม พัฒนา จากบริษัท ไปขยายผลให้คนในครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดได้ลงมือทำ จนเป็นรายได้เสริมให้คนในครอบครัว เป็นไปตามหลัก 4 ม. ในการสร้างความมั่นคง นั่นก็คือ สุขภาพมั่นคง ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง และการเงินมั่นคง

Copyright © 2019. All rights reserved.