web analytics

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จํากัด

แสงธรรมนำชีวี วิถีแห่งความพอเพียง

 

รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบล  บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแสงไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ด้วยมีศักยภาพการผลิตสูงสุดถึง 1,440 ใบต่อชั่วโมง  หรืออาจกล่าวได้ว่าสามารถผลิตถังได้ถึง 10 ล้านใบต่อปี  มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 270 คน  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับวัตถุอันตราย หรือที่เรียกว่า UN standard on the transport of dangerous goods ตั้งแต่ปี พศ. 2543 จวบจนถึงปัจจุบัน และได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  และได้รับ Eco Vadis ปี พ.ศ. 2560 Silver rating นอกจากนี้ยังได้ตั้งมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการพัฒนาเครื่องจักรกล การพัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบการประเมินผลในการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตถังทุกใบให้มีคุณภาพและส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามเวลา”

 

แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กร

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์   โดยนำกระบวนการแนวคิด    มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษทของคนในองค์กร ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการสร้างความสุขให้เกิดแก่พนักงาน คนทำงานในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ดังคำกล่าวของ   ดร.สินชัย สิทธิเสถียรชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด กล่าวไว้ว่า  “ถึงบริษัทเราจะร่ำรวยขนาดไหน แต่ถ้าพนักงานไม่มีความสุข ความร่ำรวยนั้นจะมีประโยชน์อะไร”  

จากแนวคิดดังกล่าวได้หล่อหลอมมาเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท และปฏิบัติกันมาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ต่อมาในปี 2559 สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทางกายและใจ รวมทั้งปรับทัศนคติ การเสริมสร้างแรงจูงใจ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานในด้าน ต่างๆ ตามแนวทาง Happy Workplace ผู้บริหารบริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด มีความสนใจ และเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีสอดคล้องกับสิ่งหลักการบริหารที่ดำเนินการอยู่ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการสร้างสุขตามแนว Happy 8 รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบจากที่ต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น  ทำให้ทีมงานได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสุขมากมายหลายด้าน จึงนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของบริษัท จนสามารถกำหนดเป็นนโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์กร ที่นำเอาเรื่องของการส่งเสริมความสุขเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะกับวิถีชีวิตของชาวแสงไทย เพื่อให้เกิดความสุขที่ยังยืนกับพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง

กระบวนการดำเนินงานสู่ Happy Workplace

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงาน ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการจัดการจากโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  ทำให้ทีมงานสร้างสุขของบริษัทมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความสุขในแบบฉบับของแสงไทยเอง

กิจกรรมที่น่าสนใจนั้นก็คือ “โครงการแสงไทย สู่แสงธรรม”  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมความสุขด้านจิตใจ ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ  โดยสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  เพราะเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนา จะเป็นเข็มทิศชี้นำชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีงามได้  มีสติ มีสมาธิและตั้งอยู่ในความไม่ประมาณในการใช้ชีวิต และเชื่อว่าอานิสงส์ของการปฎิบัตินี้จะส่งผลไปถึงชีวิตการทำงานของพนักงานด้วยเช่นกัน  นั่นคือทำให้เขาสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล  สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติ  โดยจัดให้มีกิจกรรมแสงไทย สู่แสงธรรม ทุกวันพฤหัสบดี ที่วัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.

นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านอื่น ๆ ด้วย ในเรื่องค่าครองชีพ บริษัทต้องการให้พนักงานดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากการสำรวจพบว่าพนักงานมีปัญหาด้านการเงินสูง ทีมงานจึงได้คิดหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของพนักงาน อันดับแรกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างวินัยในการออมก่อน  จึงได้จัดทำโครงการ “เงินฝากสร้างฝัน” ผลปรากฎว่าที่ได้รับผลตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี  เนื่องจากพนักงานหลายคนชอบเล่นหวย ทำให้รายได้ส่วนหนึ่งต้องสูญเสียไปกับการซื้อหวย ทีมงานพิจารณาร่วมกันเห็นว่า หากเป็นอย่างนี้ต่อไปพนักงานหลายคนต้องลำบาก และเป็นหนี้เป็นสิน จึงได้คิดทำ  “โครงการเงินฝากสร้างฝัน” เป็นการออมในรูปแบบของการซื้อสลากออมสิน ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้สำหรับพนักงานที่ชอบเล่นหวย ชอบความตื่นเต้นหรือชอบลุ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินให้มารับเงินฝากจากพนักงานเป็นประจำทุกเดือน  รวมทั้งนำเงินของพนักงานไปซื้อสลากออมสินที่ธนาคาร

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ คือ พนักงานมีเงินฝากเพิ่มขึ้น และมีโอกาสถูกสลากออมสินทุกเดือน เมื่อมีผู้ถูกรางวัลก็จะร่วมกันแสดงความยินดี จนกลายเป็นกระแสความตื่นตัว ทำให้มีผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันนี้มีพนักเกือบทั้งหมดเข้ามาร่วมโครงการ เพราะเห็นถึงประโยชน์ของการออมและการลงทุนที่ไม่เสี่ยง ถึงแม้จะไม่ได้ถูกรางวัลเป็นเงินก้อนใหญ่ พนักงานที่ร่วมโครงการก็พอใจที่มีรายได้เพิ่มจากการออมด้วยวิธีนี้ และภายใต้โครงการนี้ก็เกิดมีโครงการอื่นๆ ตามมาหลายโครงการ อย่างเช่น โครงการจาก 10 เป็น 100 โครงการเลขท้ายให้โชค โครงการเทคนิคการออม โครงการขยะเงินล้าน โครงการมีบ้าน มีสุข เป็นต้น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมเรื่องวินัย และสร้างบรรยากาศในการออมให้มีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการสร้างวินัยในการออมแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาโดยจัด โครงการ STD บริจาคโลหิต ต่อชีวิตปวงประชา  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน การให้ การเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นการทำบุญต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์   ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของพนักงานที่ได้ร่วมบริจาค และทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ เรื่องบรรยากาศของความสุขในที่ทำงาน ซึ่งเกิดจากการร่วมกันสร้างขึ้นมา โดยผ่านกิจกรรมบางอย่างที่เป็นวิถีชีวิตของคนในองค์กร ผลลัพธ์ของความสำเร็จจะเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของคนในองค์กร  ซึ่งเป็นความสุขในแบบฉบับเฉพาะของชาวแสงไทยเอง ดังนั้น การจะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นั้น พื้นฐานหรือต้นทุนเดิมขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา จัดระบบต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องเชื่อมโยงระบบหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร โดยจะไม่ขาดออกไปจากวิถี ชีวิต วัฒนธรรม ความคุ้นเคยเดิมของพนักงาน  กิจกรรมต่างๆ ล้วนมุ่งตอบสนองพื้นที่ความสุขของแต่ละคน แม้ภารกิจขององค์กรจะเป็นการมุ่งหวังผลกำไร และความอยู่รอดขององค์กรในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ต้องมีการแข่งขัน  แต่การมองให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และระบบที่สัมพันธ์กัน ก็จะเป็นผลดีต่อคนในองค์กรที่ป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

 

บทเรียนการดำเนินงาน

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด เป็นความสำเร็จในการสร้างบรรยากาศให้คนอยากทำงาน ให้คนทำงานอย่างมีความสุข ให้รู้จักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีวินัยในการใช้ชีวิต  มีจิตอาสา ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุน สำคัญโดยเฉพาะนโยบายระดับบริหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งการมีทีมงานที่มีมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ จนเกิดเป็นชุมชนสมานฉันท์ขึ้นในองค์กร  โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่มาเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บวกการรับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอก จนสามารถปรับวิธีคิดของทีมงาน แล้วนำกระบวนการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาออกแบบโครงการเพื่อให้เข้ากับบริบทขององค์กร จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวแสงไทยเอง และสามารถบรรเทาปัญหาในด้านต่าง ๆ  ให้กับพนักงานได้อย่างน่าชื่นชม  ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ไม่ได้หวังเพียงแค่ให้บริษัทร่ำรวยอย่างเดียว แต่ยังเอาใจใส่ถึงความอยู่ดีกินดีของพนักงานในทุกระดับด้วยเช่นกัน

 

š š š š š š š v › › › ›› › ›

Copyright © 2019. All rights reserved.