web analytics

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

“การให้คือหัวใจแห่ง ความรัก ความผูกพัน ต่อองค์กร”

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นองค์กร  

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 24,368 ตารางเมตร เป็นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเทอร์มินอลสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Before We Build Parts, We Build People” หมายถึง “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ เราต้องสร้างคนก่อน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กร ที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก พร้อมด้วยนโยบายคุณภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

We are members of Thai Summit’s family. We design and produce quality products at cost-effectiveness using full range of innovative technologies. (2012 – 2016)… เราคือครอบครัวไทยซัมมิท เราคือผู้ออกแบบและผลิตชุดสายไฟ ที่มีมาตรฐาน ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

นโยบายสำคัญต่อการบริหารองค์กร

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการบริหารสำหรับการพัฒนาคนในองค์กรอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากค่านิยมขององค์กรว่า TSCIC ซึ่งมีความหมายว่า

T   การทำ งานเป็นทีม (Teamwork)

S   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) จิตสำนึกด้านการบริการ (Service Mind)

C   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improve – ment)

I    ความคิดริเริ่ม (Initiative) และความเป็นผู้นำ (Leadership) ความมีคุณธรรม (Integrity)

C   พันธสัญญา (Commitment) ความตระหนักเรื่องต้นทุน (Cost Awareness)

จากค่านิยมพัฒนาเป็นแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้  โดยคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริหารว่า “ถ้าเราจะพัฒนา Product เราต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขก่อน จึงจะส่งผลให้กับบริษัทและคุณภาพ” มีหลักการดำเนินตามบริบทขององค์กรและจริตของพนักงาน โดยจัดทำแบบสำรวจองค์กร พร้อมนำผลมาปรับใช้อย่างแท้จริงต่อยอดการให้ที่ยั่งยืน

กระบวนการสู่การเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม

การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมให้อยู่ดีมีสุขด้วย โดยผ่านการทำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตใจแห่งการให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน และการมีจิตอาสา เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตามความสมัครใจ  ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี กิจกรรมส่งเพื่อนกลับบ้าน  กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  กิจกรรมมุมนมแม่ที่บริษัทช่วยส่งนมแม่ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ในกรณีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเอง  สำหรับกรณีที่มีเพื่อนพนักงานเกิดเจ็บไข้ ได้ป่วยก็มีการจัด ให้เพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนพนักงาน อันแสดงความมีน้ำใจต่อกัน กิจกรรมการจัดตลาดนัดภายใน โดยเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าในวันจัดตลาดนัด เป็นการส่งเงินช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาทำงาน และช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ ได้ขายน้ำ ขายปลา ขายอาหาร  ขายหมูสะเต๊ะ ตามตลาดนัดในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะ เช่น การ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การบำรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภคในชุมชนรอบข้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกให้พนักงานมี จิตสาธารณะ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  เป็นการส่งเสริมให้องค์กรเกิดภาพ ลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม อันเป็นผลให้ชุมชนมีความไว้วางใจต่อองค์กร และยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมานฉันท์ ทำให้เห็นถึงการมีคุณธรรมที่สำคัญด้านการมีจิตอาสาขององค์กรแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน

นอกจากการส่งเสริมคุณธรรมด้านมีจิตอาสาแล้ว องค์กรแห่งนี้ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีวินัยในเรื่องของการใช้เงิน  โดยผ่านโครงการลดภาระหนี้แก่พนักงาน ซึ่งปัญหาการเป็น หนี้สินของพนักงานมาจากการใช้จ่ายเกินความพอดี หรือใช้จ่ายเกินรายได้ที่ได้รับ จนเกิดการกู้หนี้ยืมสินกันเองระหว่างพนักงาน รวมถึงการไปกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบ  ทำให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของพนักงานในองค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้หาแนวทางในการช่วย เหลือพนักงานกลุ่มนี้ โดยการประกาศรับสมัครพนักงานที่เป็นหนี้และอยากปลดหนี้ และต้องการมีออมเงิน ให้มาสมัครเข้าโครงการ “ลดภาระหนี้ มีเงินออม” ซึ่งมีสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการหนี้ให้พร้อมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งวัตถุประสงค์  เพื่อต้องการให้พนักงานไม่มีการก่อหนี้เพิ่ม  รู้จักออมเงินและมีแนวทางในการ ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้ทำบัญชีครัวเรือน โดยต้องส่งทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือน เพื่อฝึกการใช้จ่ายอย่างมี วินัยแก่พนักงาน

องค์กรแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว โดยการทำมุมนมแม่และจัดบริการส่งนมกลับบ้านที่จังหวัด  การจัดหลักสูตรอบรมให้คุณแม่มือใหม่ การบริจาคโลหิต จัดตลาดนัดโดยเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าภายในบริษัทได้ การส่งเงินช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาทำงานในชุมชนที่เขาอยู่อาศัย  การส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ (ขายน้ำ/ขายปลา/ขายอาหาร/ขายหมูสะเต๊ะ) กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการจะมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในทุกหลักสูตรของการอบรม โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากบริษัท มีความมุ่งหมายจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น “ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการให้และการไว้วางใจ” จึงมีการส่งเสริมคุณธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ความรัก  ความเมตตา ความเสียสละ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่เป็นสุข และเป็นครอบครัว “ไทยซัมมิท ฮาร์เนส”

 

ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหารเป็นอย่างมาก โดยผลลัพธ์ที่เกิดกับพนักงาน เช่น พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน บรรยากาศภายในองค์กรดี ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และลูกน้อง ผู้บริหารและพนักงานดีขึ้น ซึ่งสามารถลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ และส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น และพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ทำให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงเห็นประโยชน์ของการออมเงิน มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นหลังจากได้ทำบัญชีครัวเรือน การนำความรู้ ในเรื่องการฝึกอาชีพเสริม ไปใช้ในชีวิตประจำวันจนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมห้องนมแม่ช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เดือนละ 4,500 บาท ต่อเดือนและพนักงานให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

ในเรื่องของการแบ่งปันพบว่า พนักงานมีจิตอาสา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในองค์กร ทั้งนี้ยังส่งผลถึงการใช้ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นด้วย (Happy Family) และสามารถเผื่อแผ่ความสุขนี้ไปสู่สังคมภายนอกด้วยเช่นกัน(Happy Society)  นอกจากนี้พบว่า ผลผลิต(Productivity)และนวัตกรรมขององค์กรก็ดีขึ้น  ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น

 

บทเรียนการดำเนินงาน

เห็นได้ถึงความตั้งใจของผู้บริหาร  ซึ่งมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมให้นพนักงานเป็นคนดี และมีความสุขในการทำงาน รวมทั้งการใช้แนวทางจิตตปัญญามาเป็นหลักในการบริหารคนในองค์กรให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง โดยใช้หลักสูตร MIO เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาจิตใจของคนทำงาน  รวมทั้งมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในทุกกิจกรรมหรือทุกหลักสูตรของการอบรม ซึ่งเน้นหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การให้การแบ่งปันสู่สังคม รวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไปในทุกิจกรรม  จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งนี้

 

š š š š š š š

Copyright © 2019. All rights reserved.