web analytics

ไลอ้อน องค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรคนดี (Humanize Organization) โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่ยั่งยืนของ องค์กรธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งล้วนเกิดจากความประมาท ความ โลภ ความไร้คุณธรรม ของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าแก่นแท้ความยั่งยืนของบริษัทที่มีอายุยาวนานถึง1,400 ปี นั้นเกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม

ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างองค์กรคนดี และได้กำหนดเป้าหมายคือ “เติบโต ยั่งยืน เป็นสุข” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรคือ “เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม” และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาควบคู่กับการ แข่งขัน เป็นผู้นำการผลิตสินค้าในเอเชียอย่างมีคุณธรรม มีวัฒนธรรมองค์กร คือ “การยกย่องคนดี ส่งเสริมคน เก่ง”
นิยามคนดีในที่นี้คือ “ต้องเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี” และคนเก่ง คือ “ต้องเป็นมืออาชีพ” ทั้งนี้มีพันธสัญญาคือ “นำความดีมาสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค” โดยดำเนินการใน 4 ส่วนคือ พนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พนักงานได้แบ่งกลุ่มคณะทำงานตามความสมัครใจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มพระโพธิสัตว์ กลุ่มHappy 8 และกลุ่มชุมชนคนดี โดยบริษัทเอื้อให้เกิดการสร้างองค์กรคุณธรรมใน 4 ส่วนคือ
1) สร้างบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการทำดีมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
– การตักบาตรบริเวณลานธรรม ใส่บาตรทุกวันจันทร์ (กทม.) ทุกวันศุกร์ (ชลบุรี)
– การติดป้ายคุณธรรมที่ต้นไม้รอบบริษัท “ต้นไม้พูดได้”
– กิจกรรมพักใจ 5 นาที ก่อนทำงานในช่วงบ่าย โดยการนั่งสมาธิและใช้ระฆังเรียกสติแก่ พนักงานในสายพานการผลิต
– กิจกรรมโรงอาหารปลอดสารพิษ โดยส่งเสริมให้พนักงานกินข้าวกล้องในช่วงกลางวัน ซึ่งมี การเขียนป้ายคุณสมบัติของข้าวกล้องที่ท าให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการกินข้าวนี้
– กิจกรรมกินผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน โดยมีนักโภชนาการมาแนะนำการกินอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการและปลอดภัย
– การทำบันไดเพื่อสุขภาพ โดยติดป้ายส่งเสริมการเดินขึ้นลงบันไดเพื่อลดแคลรอรี่ ทำให้ พนักงานมีสุขภาพที่ดี ช่วยแก้ปัญหาข้อเข่า โรคหัวใจ และหอบหืดได้
– กิจกรรม Fit & Firm โดยมีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกหลังเวลาเลิกงาน ตามความสนใจ ของพนักงาน เช่น เต้น โยคะ เปตอง ฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้น และมีบัดดี้/กลุ่มคอยช่วยดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามแผนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
2) สร้างโอกาส ให้พนักงานและชุมชนได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ เช่น
– กิจกรรมไลอ้อนจิตอาสา โดยสร้างโอกาสให้พนักงานไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น กวาด วัด ดูแลชุมชน ทั้งนี้สามารถไปทำกิจกรรมในเวลางานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
– การขี่จักรยานจิตอาสาช่วยชุมชน โดยหลังจากการทำกิจกรรมจะมีการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ร่วมกัน
– กิจกรรมอุปสมบทหมู่ โดยให้พนักงานไปบวชได้ 1 เดือนไม่ถือเป็นวันลาและหากใครต้องการลาต่ออีก 3 เดือนก็สามารถทำได้ตามสิทธิของพนักงาน ผลจากการทำนี้ ส่งผลให้พนักงาน เปลี่ยนเป็นคนใหม่ คนที่ไปบวชสามารถเลิกเหล้าได้ ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
– กิจกรรมแปลงผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ (Organic farm) เช่น เมลอน ข้าวโพด มะเขือ มะเขือ เทศ บวบ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและชุมชนรายได้ได้เห็น กิจกรรมดีๆ และท าสิ่งดีๆ ทั้งนี้ได้เชิญปราชญ์ชุมชนในพื้นที่มาสอน ให้ความรู้เรื่องการปลูก ผัก และได้เชิญชาวบ้านในชุมชนมาร่วมเรียนรู้ด้วย
– มีการส่งเสริมการปลูกผักที่วัด ทำให้พระสงฆ์ ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงได้กินผัก ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์อีกด้วย
– กิจกรรมเตรียมพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยให้ความรู้เรื่องการเป็นพ่อแม่ มีห้องปั้มนมแม่ และ มีห้องอภิบาลดูแลเด็กเล็กในเวลาหลังเลิกเรียน (ซึ่งเป็นลูกๆ ของพนักงานที่ต้องมารอพ่อแม่ ก่อนเลิกงาน)
– กิจกรรมของกลุ่มพระโพธิสัตว์ โดยนำของใช้ของพนักงานมาขายเพื่อหารายได้เข้ากองทุน ซึ่งปัจจุบันมีเงินกว่าหนึ่งล้านบาท /กิจกรรมขยะทองคำ/การบริจาคเลือด
– โครงการฟื้นฟูชีวิตคู่ โดยให้พนักงานที่แต่งงานเกิน 5 ปี เข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม ด้วยกันทำให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ส่งผลให้การทำงานมีความสุข
– กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่ เสียชีวิต

3) สร้างต้นแบบ มีการประกาศนโยบายเป็นองค์กรที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ใช้นโยบาย No Gift Policy โดยให้ทุกคนในบริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลง /มีการดูแลรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยพยายามหา นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน ซึ่งนำงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาต่อยอด ทำให้ซักผ้ากลางคืนแล้วผ้าไม่อับชื้น, การนำ สมุนไพร ท้องถิ่นจากธรรมชาติ เช่น ตรีพลา มาเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน, น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ได้นำน้ำมัน ปาล์มมาเป็นส่วนผสม แป้งโคโดโมะ ได้พัฒนาให้เนื้อแป้งไม่ฟุ้งกระจายเข้าจมูก เป็นต้น/ มีการพิมพ์ อักษรเบลล์ติดที่สลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาอ่านได้ นอกจากนี้ยังมีการผลิตยาสีฟันยี่ห้อ ซื่อสัตย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ย้ำเตือนให้คนมีหลักคุณธรรม โดยเน้นให้คนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์อยู่คู่กับสังคม และให้เป็นสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนจิตใจคนได้

4) ค้นหาคำตอบของชีวิต มีกิจกรรมให้พนักงานไปศึกษาเรียนรู้ พูดคุยกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยตั้ง คำถามกับผู้ป่วยว่า “_หากย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากทำในชีวิตท่านจะทำอะไร” _ ซึ่งได้คำตอบส่วน ใหญ่ว่า _“อยากดูแลครอบครัวให้ดี และมีเพื่อนที่ดี”_ จากกิจกรรมนี้ ทำให้บริษัทได้ทำเพลงที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมขององค์กร ชื่อว่า “คำตอบของชีวิต” โดยให้พนักงานแสดงประกอบเพลงและเปิด รณรงค์ให้พนักงานฟังในทุกเช้าก่อนเข้างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้พนักงานได้ค่อยๆ ซึมซับหลักคิด ต่างๆ เข้าสู่จิตใจของทุกคน
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด “ถือได้ว่าเป็นการสร้างองค์กรแห่งคนดี” อย่างแท้จริง องค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความสุขจากภายใน และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเจน สิ่งที่เป็นกุญแจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นทุกวันนี้ ประการสำคัญอันดับแรกคือ ผู้บริหารที่มีเป็นวิสัยทัศน์และมีความตั้งใจที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมคู่สังคมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีขององค์กรและของสังคม ซึ่งผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้คุณค่าตนเองแก่พนักงาน และมีกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายคือการสร้างคนดีสู่สังคม

Copyright © 2019. All rights reserved.