web analytics

Month: January 2020

MORAL BUSINESS FORUM 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020” (ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งยกย่องเชิดชูนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น ณ ห้อง เรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 160 คน จาก 55 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่สนับสนุนร่วมออกบูธนิทรรศการจำนวน 14 องค์กร การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กรุณามาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจแก่องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเนื้อหาสาระในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) เรื่อง “บทบาทศูนย์คุณธรรมกับการสนับสนุนองค์กรธุรกิจคุณธรรม” คุณชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร […]

Copyright © 2019. All rights reserved.