web analytics

Month: February 2020

วิดีโอสรุปงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020

MORAL BUSINESS FORUM 2020” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  [yotuwp type=”videos” id=”WdyY0vA-CY0″ ]

Copyright © 2019. All rights reserved.