web analytics

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร  ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ จนขยายเป็นบริษัทมหาชน ที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งออก  ปัจจุบันมีพนักงานรวมกันกว่า 2,500 คน มีพื้นที่ในบริษัท 112 ไร่  จากอดีตที่บริษัทฝังกลบขยะจากโรงงานบริเวณพื้นที่ ของโรงงานเอง โดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  แต่จากปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดคราบคล้ายน้ำมันลอยขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ชุมชนรายรอบต่างมุ่งเป้าว่าปัญหานี้เกิดจากการกระทำของบริษัทสมบูรณ์  ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารปรับแนวทางการทำงานใหม่ โดยใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อน คือ “พอเพียง  วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รู้หน้าที่”  และมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ  “สร้างการเติบโตในวิถียานยนต์พร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ”  การส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคนสมบูรณ์ใช้หลักคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้บริหารเห็นความสำคัญว่า เมื่อคิดอะไรแล้วให้ลงมือทำเลยจึงได้เริ่มต้นทำองค์กรธุรกิจคุณธรรม  โดยกล่าวว่า  “หากบริษัทสมบูรณ์ทำธุรกิจอย่างไม่มีคุณธรรมจะไม่มีสมบูรณ์ในทุกวันนี้  หากองค์กรใดทำเรื่องคุณธรรมด้วยความเข้าใจและมีความพร้อมจะเป็นองค์กรที่เกิดความยั่งยืนและช่วยเหลือสังคมได้  ทั้งนี้หากทำอะไรด้วยใจ ก็จะได้ใจกลับมา

บริษัทมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่คนก่อน โดยมีคุณธรรมเป้าหมายคือ  “กตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน”  และเห็นว่าการทำธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างบ่อบำบัด และพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็น พื้นที่สีเขียว หันมาสร้างศูนย์เรียนรู้สวนสมบูรณ์ โดยให้พนักงานช่วยกันปลูกต้นไม้ และดูแลจนโต ทำให้ระบบ นิเวศน์ที่ดีกลับคืนมา และมองว่าการทำตามลำพังองค์กรเดียว  ไม่เกิดพลัง จึงได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจทำให้ จนสามารถสร้างพลังได้  นอกจากนี้ได้หันมาช่วยดูแลชุมชน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น โครงการคลองสวยน้ำใส  ทุกวันนี้บริษัทเป็นโรงงานสีขาวแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ  มุ่งพัฒนาให้พนักงานเป็นคนดี  ซึ่งจะเป็นฐานรากที่เข้มแข็งให้แก่โรงงานได้ มีการพัฒนาด้วยแนวคิด ๓ ส. ได้แก่

1) ฅนสมบูรณ์ คือ การเป็นคนเก่งและดี  โดยใช้ความเก่งของตัวเองเพื่อไปทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อ ผู้อื่น  มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ

– กิจกรรมส่งเสริมพนักงาน เช่น ใส่บาตรทุกวันพระต้นเดือน

– กิจกรรมชมรมวิปัสนาพัฒนาจิตใจ โดยทำทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้คนทำดีและมีจิตอาสา

– กิจกรรมอุปสมบทหมู่ โดยให้บวชได้ 9 วัน  และให้ลาบวชได้ 45 วัน

– กิจกรรมพาครอบครัวของพนักงานไปดูหนังเพื่อสร้างสัมพันธ์ครอบครัว

– กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ เมื่ออายุ 55 ปี  โดยบริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วม โครงการก่อนเกษียณ 3 ปี โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ที่เคยเป็นอดีตพนักงานมาให้ ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพหลังเกษียณ การให้ความรู้เรื่องการออมและการทำแผนชีวิต อนาคต เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงและไม่รู้สึกเหงาในช่วงวัยเกษียณ

– กิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานตามความสนใจ ทำให้เกิดชมรมต่างๆ หลายชมรมเช่น ชมรมพระเครื่อง ชมรมถ่ายภาพ ชมรมตะกร้อ  ชมรมเกษตร ชมรมฟุตบอล เป็นต้น  โดยให้ทุกชมรมมี 1 กิจกรรมความดี และบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณให้พนักงาน ในการทำกิจกรรมด้วย

2) ธุรกิจสมบูรณ์ คือ การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสร้างประโยชน์ตอบโจทย์ผู้ร่วมทุน ทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความเป็นมืออาชีพ

3) ชุมชนสมบูรณ์  คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ชุมชนรอบข้าง และประเทศชาติ ห่วงใยชุมชน พัฒนาและสร้างอาชีพให้ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น

– กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พนักงานประจำที่เป็นคนพิการมาดูแลศูนย์ฯ และพนักงานจิตอาสามาช่วยปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกกล้วย เลี้ยงไก่ เป็นต้น และนำเงินรายได้จากการ ขายพืชผลนี้มาใช้จ่ายในศูนย์ฯ ต่อไป

– กิจกรรมการบริจาคโลหิต /กิจกรรมค่ายอาสา เช่น การสร้างบ้านให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ โดยร่วมกับอบต.เพื่อค้นหาบ้านที่มีความต้องการ และมีกิจกรรมค่ายชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา เป็นต้น

– โครงการรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานเสนอโครงการต่างๆ เพื่อไปพัฒนาบ้านเกิด และโรงเรียน บ้านเกิดของตนเองได้ โดยทำงานจิตอาสาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

– มีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน

– กิจกรรมให้ทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี และให้ทุนเด็กดีมีคุณธรรมในชุมชน ทุนละ 3,000 บาท (ทั้งนี้ได้บริจาคทุนต่อเนื่องมาแล้ว 20 ปีๆ ละ  600,000 บาท)

–  โครงการสหกิจศึกษา โดยให้โอกาสแก่นักศึกษาในสถาบันต่างๆ มาฝึกงาน และนำเสนอ project ของตนเองก่อนจบการฝึกงาน

– ร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีชุมชนใน จ.สมุทรปราการ เช่น การแห่เจว็ด เป็นต้น

– โครงการจ้างงานผู้พิการ ให้มาทำสวนในศูนย์เรียนรู้ และร่วมกับอบต.เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ทำให้ผู้พิการเห็นคุณค่าในตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ พิการทำงานที่ชุมชนโดยบริษัทเป็นผู้จ้างงานและโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการโดยตรง

เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนที่หยิบยกมาเล่าจากการได้รับโอกาสไปร่วมดูงานขององค์กรแห่งนี้  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันอย่างมาก  หากจะเปรียบไปแล้ว  การพัฒนาคนก็เหมือนกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ไม่ว่าเหล็กกล้าจะมาจากแหล่งไหน มีรูปร่างเป็นอย่างไรก็ตาม  เมื่อต้องนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต้องผ่านกระบวนการหลอมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง ขึ้นรูปตามแบบที่ได้กำหนดไว้  เมื่อได้ตามแบบที่ต้องการแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการตกแต่งให้สวยงาม และตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพครบถ้วนตามที่ต้องการก่อนส่งออกไปสู่มือลูกค้า  ลูกค้าเองก็ย่อมพึงพอใจเมื่อได้รับของดีมีคุณภาพ  เช่นเดียวกัน คนของสมบูรณ์กรุ๊ปก็ต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอม อบรม บ่มเพาะพัฒนา จนกลายเป็นคนดีและคนเก่งตามเป้าหมายขององค์กร คือ ฅนสมบูรณ์  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ ให้กลายเป็นธุรกิจสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ทั้งสองส่วนนี้ได้ส่งต่อสู่ชุมชน ในรูปแบบของการช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งเสริมชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โครงการสหกิจศึกษา (โรงเรียนในโรงงาน) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การจ้างงานผู้พิการ รวมทั้งการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีรับบัว พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาล เป็นต้น จนกลายเป็น ชุมชนสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” นั่นเอง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.