web analytics

กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย

“ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน”

กว่าจะมาเป็น AGC Group ในการก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม
กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น

และผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศได้แก่ กระจกแผ่น อิเล็กทรอนิก เคมีภัณฑ์ และเซรามิก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก

นโยบายสำคัญสำหรับการบริหารและการคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล
จากนโยบาย CSR ของกลุ่มบริษัท AGC เรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสังคม: โดยพัฒนาจาก “ความรับผิดชอบ” สู่ “การไว้วางใจ” โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมาจากใจของพนักงานที่มีจิตอาสา มาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม เริ่มจากจุดเล็กๆ คือตัวเราเองที่สร้างให้เกิดการทำงานด้านจิตอาสาได้อย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่างแท้จริงผ่านโครงการฑูตความดี เอจีซี (AGC) รวมทั้งยังมีค่านิยมด้านคุณธรรม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด 2) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ 3) รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ อีกทั้งคนในองค์กรต้องมีคุณธรรม คุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดความตระหนักในคุณค่าของการทำความดี ความดีจะทำให้เกิดความสุขขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้การทำ กลุ่มบริษัท AGC จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลกรทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน โดยมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนอกบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมสำคัญที่องค์กรดำเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน
กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย จัดทำโครงการ AGC พัฒนาบ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง สู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยการฝึกฝนเด็กๆ ในชนบทให้ “เรียนเพื่อรู้ ทำด้วยรัก ฝึกฝน ปฏิบัติและต่อยอด” ใน 3 โครงการ ย่อย เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเกิด ได้แก่ โครงการศิลปะพัฒนาบ้านเกิด โครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา และโครงการฑูตความดี AGC เนื่องจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องของการให้วัตถุ สร้างอาคาร มอบอุปกรณ์การเรียน แต่คือการช่วยกันพัฒนาไปจนสุดทางเพื่อให้คนหรือองค์กรนั้นช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป ดังมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้
โครงการเพื่อเด็กไทย ซึ่งมีโครงการย่อยในการพัฒนาศักยภาพเด็กในชนบท รูปแบบต่างๆ บริษัทฯเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคุณครูในชนบท พัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาสังคม เรื่องการศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน การฝึกอาชีพ ค้นหาความต้องการที่แท้จริงในชนบทและ ส่งเสริมการฝึกฝนตนเองจนสร้างรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย โดยทางบริษัทฯ เข้าไปทำโครงการ พบว่าเด็กไทยมีความสามารถทางศิลปะ จึงสนับสนุนอุปกรณ์ในการวาดภาพ คือ 1) ศิลปะพัฒนาบ้านเกิด จัดกิจกรรมจัดหาศิลปินไปฝึกสอน พาไปดูงานและนิทรรศการศิลปะเพื่อเปิดโลกทัศน์ พร้อมทั้งจัดหาช่องทางและส่งเสริมการจำหน่ายผลงานของเด็กๆ ส่งผลให้เด็กๆ ในระดับประถม มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย จากพื้นที่ชนบทห่างไกล และชาติพันธุ์ต่างๆ มีโอกาส มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ เป็นทุนศึกษาเล่าเรียน จนได้รับรางวัลมากมาย ทำให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้นำทักษะเหล่านั้น กลับไปสอนเขียนภาพให้กับรุ่นน้องและเด็กนักเรียนที่บ้านเกิดของตนเอง 
2) แพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย คือ โครงการนวดแผนไทย และโครงการสวนสมุนไพร
โครงการนวดแผนไทย ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก โดยแพทย์ผู้ชำนาญจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธของเด็กๆ ในโครงการมีพัฒนาการเป็นอย่างดี จาก ที่นวดไม่เป็น นวดยังไม่ได้น้ำหนัก วันนี้สามารถเป็นหมอนวดมืออาชีพ สามารถนวดบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ ทำให้เด็กๆ ได้ทั้งทักษะการนวด อาชีพเสริมเพิ่มรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยเมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ กลุ่มเด็กๆ นวดแผนไทยก็จะไปออกร้านให้บริการ จนเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างขึ้น
โครงการสวนสมุนไพร ให้โรงเรียนในโครงการจัดพื้นที่เป็นสวนสมุนไพรแห่งความรู้ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นทราบถึงคุณค่า ได้รับความรู้และกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้เด็กๆ ไปเรียนรู้ดูงานที่สวนสมุนไพรของปราชญ์ชาวบ้าน เช่น มหาลัยบ้านนอก แหล่งเรียนรู้นอกตำราที่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง เพื่อนำมาต่อยอดกิจกรรมที่โรงเรียนของตนเอง
3) โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางดนตรีอย่างมืออาชีพ โดยจัดหาครูผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องดนตรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้ พัฒนาการของเด็กๆ ในโครงการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จากเด็กบางคนที่ไม่มีพื้นฐาน ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจนสามารถเข้าร่วมประกวดดนตรี จนได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และ ๔) โครงการฑูตความดี เช่น กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง กิจกรรมปันน้ำใจต้านภัยหนาวและไข้เลือดออก โครงการค่ายดนตรี

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของในส่วนขององค์กรนั้น บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จนกระทั่งร่วมกับ 2 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด เพิ่มเป็น 3 บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ 4 บริษัท เอจีซี เทคโลโนยี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การขยายจาก 1 องค์กรเป็น 2 ถึง 4 บริษัท เพื่อขยายฐาน ฑูตความดี AGC ให้คนเกิดจิตอาสา มีส่วนร่วมโครงการได้มากขึ้น และเห็นประโยชน์ในการทำเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนไปในทางเดียวกัน และสามารถต่อยอดได้

ความสำเร็จระดับบุคคล ภายในองค์กรนั้น ส่งผลให้คนในองค์กร มีความสุขจากกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการแบ่งปัน การให้ คนในองค์กรมีกำลังใจ มีการให้กำลังใจกันและกัน มีการเปิดใจยอมรับกันและกันมากขึ้น ร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรมต่างๆร่วมกันทำความดีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คนในองค์กรมีความสุขและทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน

บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นหนึ่งในค่านิยมร่วมของกลุ่มบริษัท AGC (Integrity) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มองให้ไกล (Look Beyond)” บริษัทจึงมุ่งสู่การดำเนินการที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบในแบบอย่างของธุรกิจระดับโลกที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีกว่า โดยใช้หลักการที่คำนึงถึงความมีคุณธรรมทั้งการดำเนินการภายในและภายนอกองค์กร โดยการปฎิบัติอย่างซื่อตรงและจริงใจ
ปัจจัยความสำเร็จคือ ความร่วมมือร่วมใจ ความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างและต่อยอด ปัญหาอุปสรรคคือ การสื่อสารต้องเป็น 2 ทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ รวมถึงความชอบของแต่ละคน เพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมต้องไม่ย่อท้อ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดใจ รับฟัง และ มุ่งมั่น รวมทั้ง “คิดดี พูดดี ทำดี และทำจิตใจให้ผ่องใส”

Copyright © 2019. All rights reserved.