web analytics

System

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“สุขจากการให้ ใจใฝ่อาสา คือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”     เส้นทางกว่าจะเป็น “ไออาร์พีซี” บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายโรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร  ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อปี 2540 บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จ ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2549 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไออาร์พีซี และบริษัทในเครือเป็นผู้ประกอบการปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น มีท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด

“ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” รู้จักกับ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2539 ณ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกทอสานและกระสอบเคลือบลามิเนต ลูกค้าหลักได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแป้งหมักขนมจีน โรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น มีลูกค้าประมาณ 300 ราย ครอบคลุมกว่า 40 จังหวัด

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี “ฅนสมบูรณ์” บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 56 ปี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 2,400 คน และมีบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร  ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ จนขยายเป็นบริษัทมหาชน ที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งออก  ปัจจุบันมีพนักงานรวมกันกว่า 2,500 คน มีพื้นที่ในบริษัท 112 ไร่  จากอดีตที่บริษัทฝังกลบขยะจากโรงงานบริเวณพื้นที่ ของโรงงานเอง โดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  แต่จากปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดคราบคล้ายน้ำมันลอยขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ชุมชนรายรอบต่างมุ่งเป้าว่าปัญหานี้เกิดจากการกระทำของบริษัทสมบูรณ์  ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารปรับแนวทางการทำงานใหม่ โดยใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อน คือ “พอเพียง  วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รู้หน้าที่”  และมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ  “สร้างการเติบโตในวิถียานยนต์พร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ”  การส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคนสมบูรณ์ใช้หลักคิด […]

ไลอ้อน องค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรคนดี (Humanize Organization) โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่ยั่งยืนของ องค์กรธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งล้วนเกิดจากความประมาท ความ โลภ ความไร้คุณธรรม ของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าแก่นแท้ความยั่งยืนของบริษัทที่มีอายุยาวนานถึง1,400 ปี นั้นเกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างองค์กรคนดี และได้กำหนดเป้าหมายคือ “เติบโต ยั่งยืน เป็นสุข” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรคือ “เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม” และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาควบคู่กับการ แข่งขัน เป็นผู้นำการผลิตสินค้าในเอเชียอย่างมีคุณธรรม มีวัฒนธรรมองค์กร คือ “การยกย่องคนดี […]

จากศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งพาตนเอง

ศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม วัดพระบรมธาตุดวยผาส้ม “จากศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งพาตนเอง” มาถึงวันนี้พวกเราคนไทยได้ประจักษ์แล้วว่า การนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการบริหารหรือในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่เป็น “ทางรอด” ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแบบอย่างที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วให้เห็น ให้ได้เรียนรู้มากมายหลายพื้นที่ของประเทศไทย หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งกำลังจะกล่าวถึงนี้ก็คือ ศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม วัดพระบรมธาตุดวยผาส้ม ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรคุณธรรม ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ (พระอาจารย์โต้ง) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์บ่มเพาะคุณธรรมที่ท่านได้ดำเนินการมา 10 กว่าปี ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม จะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์โต้งและวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ให้ได้ทราบพอสังเขป พระอาจารย์โต้ง ท่านเป็นคนกรุงเทพฯ ที่บ้านทำธุรกิจการค้าขายเหล็ก อยู่แถวหัวลำโพง ชีวิตในวัยเด็กเติบโตมาตามสูตรของเด็กผู้ชายในกรุงเทพฯ ทั่วไป สมัยมัธยมศึกษาตอนต้นท่านเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและไปต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาสอบได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ไปจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลาเพียงปีเดียว ก่อนได้งานที่ธนาคารโลก(World Bank) แล้วเปลี่ยนไปทำให้บริษัทสายการบินฟินิกซ์ ที่แอริโซนา รวมช่วงเรียนและทำงานอยู่ในสหรัฐ 3 ปีเต็ม ผ่านการใช้ชีวิตในดินแดนแห่งนี้มาอย่างโชกโชน จนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ หาคำตอบให้กับชีวิตไม่ได้ ต่อมาได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง “บ้านที่แท้จริง” ของหลวงพ่อชา […]

สรุปการศึกษาดูงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบภาคตะวันออก

สรุปการศึกษาดูงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ จำนวน 2 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี และ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 40 คน จาก 15 องค์กร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรคนดี (Humanize Organization) โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่ยั่งยืนของ องค์กรธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งล้วนเกิดจากความประมาท ความ โลภ ความไร้คุณธรรม ของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าแก่นแท้ความยั่งยืนของบริษัทที่มีอายุยาวนานถึง 1,400 ปี นั้นเกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม […]

ปาฐกถาครั้งที่ 6

  ภายหลังจากงาน “สืบสานเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคีต่างๆ ที่ทำงานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ฯ มากกว่า 20 องค์กร ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงงานพัฒนาประเทศในแง่มุมต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสืบสานเจตนารมณ์ของอาจารย์ไพบูลย์ เป็นการเชื่อมโยงงานพัฒนาของทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนที่กว้างขวาง **ซึ่งองค์กรภาคีต่างๆ จะร่วมกันจัดเวที “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี** โดยในระยะที่ผ่านมา ทางองค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัด “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” ดังนี้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “มหามวลมิตรพัฒนาประเทศไทย Grand Alliance for Thailand Development” โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นองค์ปาฐก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 หัวข้อ […]

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหัวใจอาสา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดงานในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์คุณธรรมในฐานะเลขานุการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดเวทีครั้งในในการฉายภาพของคุณธรรม ความดีของภาคธุรกิจที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนเป็นเรื่องใหม่ และเป็นการเสริมแรงให้องค์กรสุขภาวะ โดยใช้มิติของความเป็นฐานในการขับเคลื่อน เป็นการจัดสภาพแวดล้อม สร้างคนดีให้สังคม ให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น วันนี้ ทุกจุดจะต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจคุณธรรม ที่ทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในขบวนนี้ด้วย ทำไมจึงต้องมาคิดเรื่องความดี และจะทำอย่างไร

1 2 3 4 5
Copyright © 2019. All rights reserved.