web analytics

จิตอาสา

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด

”องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา” บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีพนักงาน 500 คน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำที่โดดเด่นด้านดีไซน์และมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม โดยเริ่มจากการจำหน่ายฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประกอบชุดชั้นวางของอะคริลิกในห้องน้ำ windsurf ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย

“ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” กว่าจะมาเป็น AGC Group ในการก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

“ความรักความไว้ใจ คือสายใยหลอมรวมคนในองค์กร”     รู้จัก บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋องรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ  มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท มีเป้าหมายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

“การให้คือหัวใจแห่ง ความรัก ความผูกพัน ต่อองค์กร”     ข้อมูลเบื้องต้นองค์กร   บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 24,368 ตารางเมตร เป็นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเทอร์มินอลสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Before We Build Parts, We Build People” หมายถึง “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ เราต้องสร้างคนก่อน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กร ที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก พร้อมด้วยนโยบายคุณภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

“องค์กรแห่งการให้ ใส่ใจคุณภาพชีวิต”     จากชาวเกาะสู่ความเป็นเทพผดุงพรมะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หรือเรียกกันในนาม “กะทิชาวเกาะ” เปิดดำเนินธุรกิจตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก และได้ขยายธุรกิจออกไปในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กะทิกระป๋อง กะทิผง เนื้อมะพร้าวอบแห้ง น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง เป็นต้น มีธุรกิจในเครือ 3 บริษัทได้แก่  1) โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ใช้ชื่อ “ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” นำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“สุขจากการให้ ใจใฝ่อาสา คือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”     เส้นทางกว่าจะเป็น “ไออาร์พีซี” บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายโรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร  ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อปี 2540 บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จ ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2549 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไออาร์พีซี และบริษัทในเครือเป็นผู้ประกอบการปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น มีท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี “ฅนสมบูรณ์” บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 56 ปี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 2,400 คน และมีบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”

Copyright © 2019. All rights reserved.