web analytics

วิดีโอสรุปงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020

MORAL BUSINESS FORUM 2020” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน

ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

[yotuwp type="videos" id="WdyY0vA-CY0" ]

Copyright © 2019. All rights reserved.