web analytics

MORAL BUSINESS FORUM 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020” (ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งยกย่องเชิดชูนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น ณ ห้อง เรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 160 คน จาก 55 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่สนับสนุนร่วมออกบูธนิทรรศการจำนวน 14 องค์กร การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กรุณามาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจแก่องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับเนื้อหาสาระในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) เรื่อง “บทบาทศูนย์คุณธรรมกับการสนับสนุนองค์กรธุรกิจคุณธรรม” คุณชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรยายพิเศษ “การส่งเสริมองค์กรสุขภาวะสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม” การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในครั้งนี้มีองค์กรได้รับโล่รางวัล “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรยอดเยี่ยม” จำนวน 17 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS), บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน), วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ , บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด, บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด, ห้างหุ้นส่วน เครือข่ายปัญญาปฏิบัติ และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังมีองค์ที่ได้รับรางวัลพิเศษคือรางวัล“นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรยอดนิยม” โดยพิจารณาจากยอดวิวจำนวนสูง 5 องค์กร ได้แก่ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS), บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด และบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้มีการแบ่งปันประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับการจัดงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน(MORAL BUSINESS FORUM 2020) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะและพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงต่อไป

Copyright © 2019. All rights reserved.