web analytics

“Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

“Moral Business Forum 2020”
ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน


โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การจัดงานครั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563” ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจอาสา นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม


“Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน ได้เชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม “Moral Business Talk” จาก 5 องค์กรภาคธุรกิจ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำไทยสู่ความยั่งยืน ได้แก่ ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการบริหาร บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การจัดงานได้มีการมอบรางวัลสื่อส่งเสริมคุณธรรม “กลยุทธ์ในการปรับตัวช่วงวิกฤติ Covid -19 ให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีการจัดทำสื่อส่งเข้าประกวด จำนวน 12 องค์กร เพื่อเป็นกำลังใจ และยกย่องในความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสื่อรณรงค์ เผยแพร่ การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และจะได้ใช้เป็นสื่อเผยแพร่ให้องค์กรต่างๆ นำไปเป็นต้นแบบต่อไปได้


การจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญของโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป”

Copyright © 2019. All rights reserved.