web analytics

นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน

MORAL BUSINESS FORUM นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “Moral Business Forum 2019” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 160 คน จาก 80 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่ได้มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ จำนวน 9 องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Happy Workplace Center แผ่นดินไพร บริษัท เจ เอช อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) […]

Copyright © 2019. All rights reserved.