web analytics

บางกอกแคน

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

“หลักธรรมนำความคิด ชีวิตสุขจริงหนอ”      รู้จักกับบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 โดยการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น บริษัท โตโยไซกัน ไกชา ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 2 ชิ้น สำหรับบรรจุเครื่องดื่มเป็นรายแรกของประเทศไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.