web analytics

ศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร  ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ จนขยายเป็นบริษัทมหาชน ที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งออก  ปัจจุบันมีพนักงานรวมกันกว่า 2,500 คน มีพื้นที่ในบริษัท 112 ไร่  จากอดีตที่บริษัทฝังกลบขยะจากโรงงานบริเวณพื้นที่ ของโรงงานเอง โดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  แต่จากปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดคราบคล้ายน้ำมันลอยขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ชุมชนรายรอบต่างมุ่งเป้าว่าปัญหานี้เกิดจากการกระทำของบริษัทสมบูรณ์  ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารปรับแนวทางการทำงานใหม่ โดยใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อน คือ “พอเพียง  วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รู้หน้าที่”  และมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ  “สร้างการเติบโตในวิถียานยนต์พร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ”  การส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคนสมบูรณ์ใช้หลักคิด […]

ไลอ้อน องค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรคนดี (Humanize Organization) โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่ยั่งยืนของ องค์กรธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งล้วนเกิดจากความประมาท ความ โลภ ความไร้คุณธรรม ของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าแก่นแท้ความยั่งยืนของบริษัทที่มีอายุยาวนานถึง1,400 ปี นั้นเกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างองค์กรคนดี และได้กำหนดเป้าหมายคือ “เติบโต ยั่งยืน เป็นสุข” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรคือ “เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม” และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาควบคู่กับการ แข่งขัน เป็นผู้นำการผลิตสินค้าในเอเชียอย่างมีคุณธรรม มีวัฒนธรรมองค์กร คือ “การยกย่องคนดี […]

จากศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งพาตนเอง

ศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม วัดพระบรมธาตุดวยผาส้ม “จากศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งพาตนเอง” มาถึงวันนี้พวกเราคนไทยได้ประจักษ์แล้วว่า การนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการบริหารหรือในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่เป็น “ทางรอด” ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแบบอย่างที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วให้เห็น ให้ได้เรียนรู้มากมายหลายพื้นที่ของประเทศไทย หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งกำลังจะกล่าวถึงนี้ก็คือ ศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม วัดพระบรมธาตุดวยผาส้ม ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรคุณธรรม ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ (พระอาจารย์โต้ง) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์บ่มเพาะคุณธรรมที่ท่านได้ดำเนินการมา 10 กว่าปี ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวศูนย์บ่มเพาะคุณธรรม จะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์โต้งและวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ให้ได้ทราบพอสังเขป พระอาจารย์โต้ง ท่านเป็นคนกรุงเทพฯ ที่บ้านทำธุรกิจการค้าขายเหล็ก อยู่แถวหัวลำโพง ชีวิตในวัยเด็กเติบโตมาตามสูตรของเด็กผู้ชายในกรุงเทพฯ ทั่วไป สมัยมัธยมศึกษาตอนต้นท่านเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและไปต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาสอบได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ไปจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลาเพียงปีเดียว ก่อนได้งานที่ธนาคารโลก(World Bank) แล้วเปลี่ยนไปทำให้บริษัทสายการบินฟินิกซ์ ที่แอริโซนา รวมช่วงเรียนและทำงานอยู่ในสหรัฐ 3 ปีเต็ม ผ่านการใช้ชีวิตในดินแดนแห่งนี้มาอย่างโชกโชน จนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ หาคำตอบให้กับชีวิตไม่ได้ ต่อมาได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง “บ้านที่แท้จริง” ของหลวงพ่อชา […]

Copyright © 2019. All rights reserved.