web analytics

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี “ฅนสมบูรณ์” บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 56 ปี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 2,400 คน และมีบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร  ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ จนขยายเป็นบริษัทมหาชน ที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งออก  ปัจจุบันมีพนักงานรวมกันกว่า 2,500 คน มีพื้นที่ในบริษัท 112 ไร่  จากอดีตที่บริษัทฝังกลบขยะจากโรงงานบริเวณพื้นที่ ของโรงงานเอง โดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  แต่จากปัญหาน้ำท่วมทำให้เกิดคราบคล้ายน้ำมันลอยขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ชุมชนรายรอบต่างมุ่งเป้าว่าปัญหานี้เกิดจากการกระทำของบริษัทสมบูรณ์  ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารปรับแนวทางการทำงานใหม่ โดยใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อน คือ “พอเพียง  วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รู้หน้าที่”  และมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ  “สร้างการเติบโตในวิถียานยนต์พร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ”  การส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคนสมบูรณ์ใช้หลักคิด […]

Copyright © 2019. All rights reserved.