web analytics

สามมิตรมอเตอร์ส

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สาขา SMM5

“วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง” รู้จักกับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยดําเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี พ.ศ.2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุกสําหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจําหน่ายพาหนะ เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สฯ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะไปสู่การเป็น “One Stop Logistics Solution Provider” โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกกค้า และสนองตอบต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการและสนับสนุนภาคการเกษตร ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง […]

Copyright © 2019. All rights reserved.