web analytics

ไลอ้อน

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

“ธุรกิจคู่คุณธรรม” สร้างองค์กรคนดี ปลอดคอรัปชั่น กว่าจะมาเป็นไลอ้อนในวันนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และเริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคในครัวเรือนมากมาย ทั้งผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

ไลอ้อน องค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกองค์กรต้นแบบที่มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรคนดี (Humanize Organization) โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่ยั่งยืนของ องค์กรธุรกิจจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งล้วนเกิดจากความประมาท ความ โลภ ความไร้คุณธรรม ของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าแก่นแท้ความยั่งยืนของบริษัทที่มีอายุยาวนานถึง1,400 ปี นั้นเกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างองค์กรคนดี และได้กำหนดเป้าหมายคือ “เติบโต ยั่งยืน เป็นสุข” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรคือ “เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม” และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาควบคู่กับการ แข่งขัน เป็นผู้นำการผลิตสินค้าในเอเชียอย่างมีคุณธรรม มีวัฒนธรรมองค์กร คือ “การยกย่องคนดี […]

Copyright © 2019. All rights reserved.