web analytics

MORAL BUSINESS FORUM

“Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

“Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ การจัดงานครั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563” ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุณหญิงชฎา […]

MORAL BUSINESS FORUM นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “Moral Business Forum 2019” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 160 คน จาก 80 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่ได้มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ จำนวน 9 องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Happy Workplace Center แผ่นดินไพร บริษัท เจ เอช อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) […]

Copyright © 2019. All rights reserved.